Algemene voorwaarden voor leveringen in Frankrijk

 

Voorlopig artikel

 

RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. (hierna "RICOH IMAGING" genoemd) houdt zich bezig met de invoer en distributie van camera's, hun accessoires en optische apparatuur die onder de merknamen"Ricoh" en"Pentax" op de markt worden gebracht.

Om beter aan de verwachtingen van haar klanten te voldoen, wil RICOH IMAGING bepaalde producten langs elektronische weg (Internet) kunnen verkopen.

De lijst van producten die in het kader van de verkoop op afstand worden aangeboden, is beschikbaar op de website http://pentax.eu (hierna de "Website" genoemd).

Er wordt gespecificeerd dat RICOH IMAGING op haar website ook gebruikte producten van de merken"Ricoh" en"Pentax" aanbiedt die zij eerder heeft"opgeknapt".

Het aldus opgezette systeem, dat uitgaat van een actieve benadering door de klant, voldoet in alle opzichten aan de vereisten voor verkoop op afstand en met name aan de artikelen L.111-1, L.112-1 en L. 221-5 en volgende van de Franse consumentenwetgeving.

Het gebruik van de in deze algemene verkoopvoorwaarden beschreven verkoop op afstand is uitsluitend voorbehouden aan consumentenzoals gedefinieerd in het inleidende artikel van de Franse consumentenwet, die uitsluitend voor eigen rekening handelen en volledig handelingsbekwaam zijn.

Bestellingen die via dit proces van verkoop op afstand worden geplaatst, moeten uitsluitend bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door de ontvanger van de producten, hetgeen elke wederverkoop van deze producten aan derden uitsluit.

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten gesloten via de commerciële website, voor levering in Metropolitan Frankrijk (inclusief Corsica).

De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

In dit verband moet de klant, alvorens zijn bestelling te valideren, eerst deze algemene verkoopsvoorwaarden lezen en vervolgens zijn instemming met alle algemene verkoopsvoorwaarden bevestigen door zijn aanvaarding te bevestigen door een vakje op de Website aan te kruisen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek kunnen deze algemene verkoopsvoorwaarden worden bewaard door elke persoon die de Website bezoekt door middel van een computerrecord en kunnen ook door de klant worden gereproduceerd door middel van een afdruk.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zolang ze op de Website staan. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de toepasselijke voorwaarden die zijn welke van kracht zijn op de site op het moment dat de bestelling op de Website wordt geplaatst. De datum waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden online worden geplaatst, is de datum waarop ze van kracht worden.

Indien deze verkoopvoorwaarden, na verwijdering van de Website en vervanging ervan, voor het publiek toegankelijk blijven via andere websites of op enige andere wijze, zullen zij niet langer bindend zijn voor RICOH IMAGING.

 

Artikel 2: Identificatie van de handelaar

RICOH IMAGING EUROPA

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 750.000 euro, geregistreerd bij de

Handelsregister van Créteil

onder het nummer B 519 989 420

Maatschappelijke zetel: 7-9, Robert Schumanlaan

94150 RUNGIS (Frankrijk)

info@eu.ricoh-imaging.com

BTW: FR 13 519 989 420

 

Artikel 3: Informatie over de door RICOH IMAGING verkochte producten

Informatie over alle producten die via de Website kunnen worden verkocht is beschikbaar op de Website.

Deze informatie voldoet aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de artikelen L. 111-1 en L.112-1 van de Franse consumentenwetgeving.

De foto's, afbeeldingen, reproducties en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten en hun verpakking zijn slechts indicatief en binden RICOH IMAGING niet. Klanten kunnen aanvullende informatie verkrijgen door RICOH IMAGING per e-mail te contacteren via het contactformulier.

 

Artikel 4: Productopdrachten

4.1 Internetbestellingen

De bestellingen worden geplaatst via het internet op de website van de handelaar. De klant draagt de telecommunicatiekosten voor de toegang tot het internet en het gebruik van de website.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1127-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek worden hieronder alle voor de verkoop noodzakelijke stappen gespecificeerd:

 

Om een bestelling te plaatsen, klikt de klant op het icoontje naast de producten. Elke nieuwe toevoeging aan het winkelwagentje wordt aangegeven door het verschijnen van een specifiek scherm dat de klant de mogelijkheid biedt het winkelwagentje te bekijken of verder te winkelen.

 

De klant kan op elk moment een overzicht krijgen van de producten die hij heeft geselecteerd of zijn bestelling wijzigen door te klikken op het pictogram"Winkelwagen" dat op elke pagina toegankelijk is.

 

Om de door hem gekozen producten te bestellen, klikt de klant op het"Winkelmandje" . Een samenvatting van de bestelling verschijnt dan op het scherm. Als de lijst die hem wordt gepresenteerd overeenkomt met de producten die hij heeft gekozen, zal de klant de samenvatting valideren door op"Bestellen" te klikken.

 

De klant moet zich dan identificeren of het daartoe bestemde formulier invullen.

 

In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe aan te geven:

 

  • zijn/haar naam/namen, voornaam/voornamen, telefoonnummer en e-mailadres. Dit e-mailadres moet volkomen geldig zijn en perfect werken;
  • een postadres waar de levering kan plaatsvinden tijdens de werkuren van maandag tot zaterdag in Europees Frankrijk (met inbegrip van Corsica)

De klant moet ook de wijze van levering en de wijze van betaling kiezen.

 

Een samenvatting van de bestelling bevat alle informatie met betrekking tot deze bestelling, namelijk: de aard, de hoeveelheid en de prijs van de producten, het totaalbedrag (inclusief transportkosten) van de bestelling, overeenkomstig artikel 1127-2 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

 

Door op de "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, moet de klant, na kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, het vakje"Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard" aanvinken. Door de betaling te valideren, wordt de klant geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden en het feit dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt, te hebben aanvaard.

 

De klant wordt dan doorverwezen naar een beveiligde internetpagina waar hem gevraagd wordt over te gaan tot de betaling van zijn bestelling onder de voorwaarden van artikel 6 hieronder van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

In geval van langdurige inactiviteit bij het inloggen, is het mogelijk dat de selectie van producten die vóór deze inactiviteit werden gekozen, niet meer gegarandeerd is. De klant wordt verzocht de selectie van producten vanaf het begin te hervatten.

Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling heeft gevalideerd, bevestigt RICOH IMAGING de ontvangst van de bestelling onverwijld (tenzij gerechtvaardigd) en langs elektronische weg overeenkomstig artikel 1127-2 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

De verkoop wordt echter pas als definitief beschouwd nadat RICOH IMAGING de klant een bevestiging van verzending van de producten heeft gestuurd. Enkel de verzonden producten zullen gedebiteerd worden met de verzendingskosten.

De e-mail ter bevestiging van de bestelling die naar de klant wordt gestuurd, bevat de volgende informatie:

- het bestelnummer;

- een samenvatting van de bestelling (beschrijving van het (de) bestelde product(en), hoeveelheid, prijs en essentiële kenmerken);

- het totale bedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen;

- leveringskosten ;

- bevestiging van betaling ;

- de voorwaarden voor de levering van de bestelde producten;

- het bestaan van een herroepingsrecht van 14 dagen

 

4.2 Afwijzing van bestellingen

RICOH IMAGING heeft het recht om elke abnormale of te kwader trouw geplaatste bestelling te weigeren. Elke bestelling die een bedrag van 15.000 euro inclusief BTW overschrijdt, wordt geweigerd.

Bovendien heeft RICOH IMAGING het recht om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.

Dergelijke weigeringen zouden namelijk voldoen aan een"legitieme reden" in de zin van artikel L.121- 11 van de Consumentenwet.

 

Artikel 5: Productprijzen

De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief alle belastingen.

De BTW wordt toegepast tegen het tarief dat geldt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen van de op de Website vermelde producten zijn exclusief porto, leveringskosten, de prijs van bepaalde verpakkingen of de prijs van andere optionele diensten, die niet inbegrepen zijn.

Dit laatste wordt hem meegedeeld voordat de bestelling door de klant wordt gevalideerd.

De klant ontvangt uiterlijk bij de levering een schriftelijke bevestiging van de voor elk product betaalde prijs, met vermelding van de prijs van de producten en de aan de klant in rekening gebrachte leveringskosten.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

De betaling van de aankopen van de klant gebeurt per kredietkaart of via PAYPAL of via overschrijving.

De volgende kaarten worden geaccepteerd: Visa en Mastercard.

RICOH IMAGING garandeert de veiligheid van de betaling met kredietkaart door middel van het coderingssysteem via het bedrijf STRIPES dat het coderingssysteem gebruikt volgens de AES-256 norm of via PAYPAL door middel van het SSL coderingssysteem.

De creditcard van de klant wordt gedebiteerd op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

De klant garandeert RICOH IMAGING dat hij de houder is van de kredietkaart en dat de naam op de te debiteren kredietkaart de zijne is. De klant geeft vervolgens in een beveiligde omgeving op internet het zestiencijferige nummer en de vervaldatum door, die op de voorkant van zijn creditcard staan, evenals, indien nodig, de visuele cryptogramnummers die op de achterkant van zijn creditcard staan, informatie die RICOH IMAGING strikt geheim houdt.

Indien, om welke reden dan ook (verzet, weigering van het afgiftecentrum, enz.), de debitering van de door de klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt, wordt de aankoop via internet geannuleerd.

In het kader van anti-fraude controles ter beveiliging van de transacties van haar klanten, heeft RICOH IMAGING het recht om de Klant te vragen om één of meerdere bewijzen van adres en/of kopie van identiteitskaart per e-mail te verstrekken alvorens de bestelling te valideren.

De bestelling zal pas definitief zijn nadat RICOH IMAGING deze documenten heeft ontvangen en de bevestigingsmail heeft verstuurd. Indien RICOH IMAGING deze documenten niet ontvangt of indien deze niet toelaten de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van zijn adres te identificeren, behoudt RICOH IMAGING zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden, zonder hiervoor op welke manier dan ook verantwoordelijk te zijn.

RICOH IMAGING blijft volledig eigenaar van de door de internetgebruiker gekochte producten totdat de internetgebruiker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en in het bijzonder tot de volledige betaling van de prijs, indien van toepassing, plus rente.

 

Artikel 7: Levering

De levering van de producten kan alleen plaatsvinden:

Metropool Frankrijk (met inbegrip van Corsica)
naar het leveringsadres dat de internetgebruiker tijdens het bestelproces op de Website heeft opgegeven.

De verzendkosten zijn als volgt:

  • De levering kost 6 euro bij een aankoop van minder dan 69 euro inclusief btw.
  • De levering is gratis bij een aankoop van meer dan 69 euro inclusief BTW.
  • De levering kost 11 euro als u kiest voor de express-levering. 

Indien de klant bij de bestelling een onjuist adres of een onvolledig adres heeft opgegeven waardoor de producten niet kunnen worden geleverd, worden de producten niet terugbetaald en is de klant verantwoordelijk voor de bestelde producten en de kosten voor het terugzenden ervan, tenzij de klant de producten niet wenst terug te laten sturen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.111-1 van het consumentenwetboek wordt de klant vóór de sluiting van de overeenkomst in kennis gesteld van de indicatieve leveringstermijn.

In elk geval wordt de bestelling uitgevoerd binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft gevalideerd. Indien de bestelling niet geleverd is bij het verstrijken van deze termijn, kan de klant de bestelling annuleren via het contactformulier. Indien de prijs van de bestelling reeds ontvangen is, zal RICOH IMAGING het totale bedrag dat door de klant betaald werd, terugbetalen volgens de gebruikte betalingswijze en binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen.

De klant kan in real time op de website van de vervoerder worden geïnformeerd over de status van de levering van zijn bestelling.

De beschikbaarheid van de voorraad van elk product wordt ter informatie op de Website weergegeven. Door mogelijke computerproblemen of niet opgevolgde updates is het echter mogelijk dat de aangegeven voorraad onjuist is. In het geval dat een besteld product niet beschikbaar is, wordt een e-mail naar de klant gestuurd om hem/haar te informeren over de annulering van de bestelling van dit product en over de te verrichten terugbetaling. Het restant van de bestelling zal, indien de producten beschikbaar zijn, worden verzonden.

 

Indien het pakket er bij de levering niet perfect uitziet, dient de klant het in aanwezigheid van de vervoerder te openen om de staat van de producten te controleren.

Indien de producten beschadigd zijn, moet de klant het pakket weigeren en RICOH IMAGING via het contactformulier informeren. Na ontvangst van deze informatie zal RICOH IMAGING zo snel mogelijk identieke producten opnieuw naar de klant sturen.

 

Indien de producten niet overeenstemmen met de door de klant bestelde producten, zijn in ieder geval de bepalingen van artikel 9 hieronder van toepassing.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht en terugzending van producten

8.1 Terugtrekkingsprocedure

 

In overeenstemming met artikel L.221-18 van de Franse consumentenwetgeving, verleent RICOH IMAGING de klant een herroepingstermijn van veertien (14) vrije dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of kosten of boetes hoeft te betalen.

De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door RICOH IMAGING het herroepingsformulier te sturen dat beschikbaar is in de bijlage bij deze algemene verkoopsvoorwaarden of hier, of een andere verklaring waarin hij ondubbelzinnig zijn herroeping vermeldt.

Zo kan de klant op de Website een retouraanvraag invoeren en zal hij na validatie door RICOH IMAGING een retouretiket ontvangen. De klant moet de geleverde producten in hun originele verpakking, compleet (accessoires, instructies, enz.) met het retouretiket terugsturen naar het adres dat op het etiket staat vermeld.  

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het bewijs van deze terugzending te leveren, wat inhoudt dat de producten aangetekend of op een andere manier met een bepaalde datum moeten worden teruggestuurd.

De producten moeten door de klant worden teruggestuurd naar RICOH IMAGING ten laatste binnen veertien (14) dagen na zijn beslissing tot herroeping.

RICOH IMAGING zal de klant dan volledig terugbetalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop zij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de klant om zich terug te trekken. De terugbetaling kan worden uitgesteld tot de producten naar RICOH IMAGING zijn teruggestuurd of tot de klant het bewijs van verzending van de producten heeft geleverd.

De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode als die welke door de klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant er uitdrukkelijk mee instemt dat RICOH IMAGING een andere betalingsmethode gebruikt.

 

8.2 Uitzondering op intrekking

 

De door de klant geretourneerde producten moeten intact, ongeopend en in perfecte staat zijn. Producten die door de klant onvolledig, beschadigd, bedorven of bevuild worden teruggestuurd, worden niet terugbetaald, evenmin als producten die door de klant niet verzegeld zijn krachtens de uitzondering op het herroepingsrecht voorzien in punt 5 van artikel L.221-28 van de consumentenwet.

 

Krachtens de uitzondering bedoeld in punt 3 van artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op bestellingen van producten die door de klant op het moment van de bestelling zijn gepersonaliseerd of specifiek zijn aangevraagd.

 

Artikel 9: Conformiteit - garantie

9.1 Juridische garanties

RICOH IMAGING is, voor alle producten die op haar website worden verkocht, gebonden aan de toepassing van de wettelijke garanties van conformiteit (artikelen L.217-3 tot L.217-17 van het Franse consumentenwetboek) en verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek) onder de wettelijk bepaalde voorwaarden.

 

RICOH IMAGING informeert de klant dat, wanneer hij handelt onder de wettelijke garantie van conformiteit:

- hij beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;

- hij kan kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L.217-12 van de Franse consumentenwet;

- is hij vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden die volgen op de levering van de goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie die door RICOH IMAGING wordt verleend.

Er wordt aan herinnerd dat de klant ook kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte product in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en dat hij in dat geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

In het geval van opgeknapte tweedehands producten beschikt de klant over een termijn van twaalf (12) maanden vanaf de levering van de goederen om zich te beroepen op de wettelijke conformiteitsgarantie.

 

Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de door de klant bestelde producten of indien zij verborgen gebreken vertonen, dient de klant via het contactformulier een e-mail te sturen naar de Klantendienst van RICOH IMAGING om RICOH IMAGING zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de non-conformiteit of de verborgen gebreken van het (de) product(en). De Klantendienst van RICOH IMAGING zal de ontvangst van het verzoek van de klant bevestigen en de te volgen procedure bevestigen. Na ontvangst van de instructies van de klantendienst van RICOH IMAGING zal de klant de defecte of gebrekkige producten terugsturen naar RICOH IMAGING op het adres dat op het retouretiket staat vermeld.


Herinnering aan de artikelen L.217-3, L.217-4 en L.217-5 van het Franse Consumentenwetboek en de artikelen 1641 en 1648, eerste lid, van het Franse Burgerlijk Wetboek:

 

"Artikel L.217-3 van de Franse consumentenwet:

De verkoper levert een goed dat beantwoordt aan de overeenkomst en aan de criteria van artikel L. 217-5.

Hij is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het tijdstip van levering van de goederen in de zin van artikel L. 216-1 en die zich manifesteren binnen een termijn van twee jaar vanaf dat tijdstip.

In het geval van een overeenkomst voor de verkoop van goederen met digitale elementen:

1° Wanneer de overeenkomst voorziet in de ononderbroken levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode van twee jaar of minder, of wanneer de overeenkomst de leveringsperiode niet vermeldt, is de verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of de digitale dienst dat zich manifesteert binnen twee jaar na de levering van de goederen;

2° Wanneer de overeenkomst voorziet in de ononderbroken levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode van meer dan twee jaar, is de verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van die digitale inhoud of digitale dienst dat zich voordoet gedurende de periode waarin deze krachtens de overeenkomst wordt geleverd.

Voor dergelijke goederen ontneemt de toepasselijke termijn de consument niet zijn recht op herziening overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 217-19.

De verkoper is eveneens, binnen dezelfde termijnen, aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste krachtens de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid viel of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd, of wanneer de onjuiste installatie door de consument, zoals bepaald in de overeenkomst, te wijten is aan tekortkomingen of fouten in de door de verkoper verstrekte montagehandleiding.

Deze garantietermijn geldt onverminderd de artikelen 2224 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De aanvangsdatum van de verjaringstermijn voor de vordering van de consument is de dag waarop de consument kennis krijgt van het gebrek aan overeenstemming."

 

"Artikel L.217-4 van de Franse consumentenwet:

Het goed is in overeenstemming met het contract als het voldoet aan de volgende criteria, indien van toepassing

1° Het beantwoordt aan de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, met name wat betreft de functionaliteit, de compatibiliteit, de interoperabiliteit of elk ander kenmerk waarin het contract voorziet;

2° het is geschikt voor elk bijzonder doel dat de consument voor ogen heeft en dat uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper is meegedeeld en door deze laatste is aanvaard;

3° Het wordt geleverd met alle toebehoren en installatievoorschriften, te verstrekken volgens het contract;

4° Het wordt bijgewerkt overeenkomstig het contract."

 

"Artikel L.217-5 van de Franse consumentenwet:

I.- Naast de criteria van overeenstemming met de overeenkomst is het goed conform indien het voldoet aan de volgende criteria:
1° Het is geschikt voor het gebruik dat normaliter van een goed van dezelfde soort wordt verwacht, in voorkomend geval rekening houdend met de bepalingen van het recht van de Europese Unie en het nationale recht, alsmede met de technische normen of, bij ontstentenis daarvan, de specifieke gedragscodes die in de betrokken sector van toepassing zijn;

2° In voorkomend geval beschikt het over de kwaliteiten die de verkoper vóór het sluiten van de overeenkomst in de vorm van een monster of model aan de consument heeft voorgesteld;

3° In voorkomend geval worden de daarin opgenomen digitale elementen verstrekt in de meest recente versie die bij het sluiten van de overeenkomst beschikbaar is, tenzij partijen anders overeenkomen;

4° In voorkomend geval wordt het geleverd met alle toebehoren, inclusief verpakking, en een installatiehandleiding die de consument terecht mag verwachten;

5° In voorkomend geval wordt hij voorzien van de updates die de consument terecht mag verwachten, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 217-19;

6° Het komt overeen met de hoeveelheid, kwaliteit en andere kenmerken, waaronder duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument redelijkerwijs mag verwachten van goederen van dezelfde soort, rekening houdend met de aard van de goederen en met publieke verklaringen van de verkoper, van een persoon die hoger in de transactieketen staat of van een persoon die namens hen optreedt, onder meer in reclame of etikettering.

II - De verkoper is evenwel niet gebonden door de in het vorige lid bedoelde openbare verklaringen indien hij aantoont
1° dat hij ze niet kende en niet rechtmatig kon kennen;

2° dat bij het sluiten van de overeenkomst de openbare verklaringen waren gecorrigeerd onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke verklaringen; of

3° Dat de openbare verklaringen de aankoopbeslissing niet konden beïnvloeden.

III - De consument kan de conformiteit niet betwisten met een beroep op een gebrek betreffende een of meer bijzondere kenmerken van de goederen waarvan hem uitdrukkelijk is meegedeeld dat zij afwijken van de in dit artikel genoemde conformiteitscriteria, en waarmee hij bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft ingestemd."

 

"Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek:

De verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het doel waarvoor zij bestemd is, of die dit doel zozeer verminderen dat de koper haar niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij deze gebreken had gekend."

"Artikel 1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek, eerste lid:

De vordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek".

 

 

Artikel 10: Klachten - informatie

Voor elke informatie, klacht of vraag met betrekking tot de door RICOH IMAGING opgestelde voorwaarden voor postorderverkoop of tot de producten zelf, moet de klant contact opnemen met de klantendienst van RICOH IMAGING via het contactformulier onder vermelding van zijn bestelnummer.

 

 

Artikel 11: Elektronische bestanden - bescherming van de persoonlijke levenssfeer

RICOH IMAGING heeft als verantwoordelijke voor de verwerking een elektronisch bestand aangelegd waarin bepaalde persoonsgegevens van zijn klanten (naam/namen, voornaam/namen, adres, e-mailadres, telefoon) worden opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen en leveringen, alsook voor de organisatie van commerciële prospectie (verzending van nieuwsbrieven, productinformatie, promoties en andere marketingactiviteiten), onder voorbehoud van de eventuele toestemming van de klant.

Wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst op de Website, wordt deze databank verrijkt met informatie over de klant, waardoor ook beter aan de verwachtingen van de klant kan worden voldaan en de bijstand door de Klantendienst kan worden vergemakkelijkt.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de verkoop- en marketingafdeling van RICOH IMAGING, haar eventuele onderaannemers, partners en bedrijven die aangesloten zijn bij de RICOH Group.

RICOH IMAGING kan persoonsgegevens via KLAVIYO gebruiken om de interesses en voorkeuren van haar consumenten te analyseren om hen communicatie en aanbiedingen op maat aan te bieden.

Gegevens voor commerciële prospectie worden drie (3) jaar na de laatste bestelling bewaard.

In overeenstemming met de Franse wet inzake gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679/EU van 27 april 2016 heeft de klant het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van alle of een deel van de hem betreffende persoonsgegevens. De klant beschikt ook over een recht van bezwaar op legitieme gronden, een recht om de verwerking en de overdraagbaarheid van persoonsgegevens te beperken en een recht om postmortale voorafgaande richtlijnen af te geven. Voor verwerking op basis van het verzamelen van toestemming kan de klant zijn toestemming te allen tijde intrekken. De klant kan deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek, samen met een kopie van een identiteitsbewijs, per e-mail te sturen naar: info@eu.ricoh-imaging.com

De klant wordt erop gewezen dat hij tevens de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

U wordt ook geïnformeerd dat in het kader van uw bestelling de oplossing "Fraud Expert" wordt gebruikt naast de verwerking van betalingen op afstand. Uw persoonsgegevens worden door SHOPIFY verwerkt met het oog op de preventie en de bestrijding van fraude (bepaling van het risiconiveau van een transactie, opsporing en beheer van de daaruit voortvloeiende waarschuwingen, informatie van de handelaren zodat zij beslissingen kunnen nemen, "menselijke" verificatie van transacties met een bepaald risiconiveau, modellering van de score).

Het verzamelen van sommige van uw persoonlijke gegevens is daartoe verplicht. Anders kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk gemaakt en uw bestelling worden geannuleerd.
Bovendien kan fraude leiden tot de registratie van bepaalde persoonsgegevens over u in een speciaal door SHOPIFY aangelegd bestand. Dit bestand is bedoeld om eerdere fraudegevallen bij te houden, met name om de criteria voor de risicobeoordeling van de transacties en de daarvoor gebruikte scoremodellen te voeden. Een opname in dit bestand kan er ook toe leiden dat u een verhoogd risico krijgt toegewezen wanneer u in de toekomst een bestelling plaatst bij een handelaar in dezelfde activiteitensector die voor de oplossing "Fraude Expert" heeft gekozen, en bijgevolg leiden tot de eventuele afwijzing van deze bestelling.

Overeenkomstig de bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht van vraag, toegang en rectificatie van uw gegevens voor de oplossing "Fraud Expert", alsook over het recht van verzet op legitieme gronden tegen de verwerking van uw gegevens op deze wijze, dat u kunt uitoefenen per post aan SHOPIFY - Juridische dienst "bescherming van de persoonlijke levenssfeer" SHOPIFY - Service juridique " protection de la vie privée " 151 rue O'Connor, Rez-de-chaussée, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada of per e-mail aan assistance@shopify.com.

 

Bovendien heeft de klant, overeenkomstig artikel L. 223-1 van de Franse consumentenwet, de mogelijkheid zich in te schrijven op een lijst van verzet tegen telefonische verzoeken.

 

 

Artikel 12: Intellectuele-eigendomsrechten

De handelsmerken en logo's"Ricoh" of"Pentax" zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle onderscheidingstekens van de RICOH Group. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze handelsmerken of logo's of in het algemeen van een onderscheidingsteken van de RICOH Group om welke reden en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RICOH Company Ltd. is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of verbinding met enig ander handelsmerk, symbool, logo of enig ander onderscheidend teken bedoeld om een samengesteld logo te vormen.

Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, modellen en octrooien die eigendom zijn van de RICOH Group.

 

Artikel 13: Overmacht

De uitvoering door RICOH IMAGING van alle of een deel van haar verplichtingen wordt opgeschort in geval van overmacht die de uitvoering ervan belemmert of vertraagt.

Dit omvat elke gebeurtenis buiten haar macht die op het tijdstip van de bestelling redelijkerwijs niet kon worden voorzien en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden vermeden, overeenkomstig artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

 

RICOH IMAGING zal de klant binnen zeven (7) dagen na het optreden van een dergelijk geval van overmacht op de hoogte brengen. Indien deze opschorting langer duurt dan vijftien (15) dagen, heeft de klant de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren en wordt hij vergoed.

 

Artikel 14: Geschillen - toepasselijk recht - bemiddeling

Op deze algemene verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Franse recht van toepassing.

In geval van een geschil over de interpretatie en/of uitvoering ervan, dient de klant zijn klachten schriftelijk te richten aan de klantendienst van RICOH IMAGING per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan RICOH IMAGING EUROPE S.A. S, 7-9 avenue Robert Schuman, 94150 Rungis (Frankrijk).

Indien het verzoek om een klacht in te dienen bij de Klantendienst geen resultaat oplevert of bij gebrek aan antwoord van deze dienst binnen twee (2) maanden vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht, kan de klant zich kosteloos wenden tot de volgende consumentenombudsman, die in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal trachten de partijen nader tot elkaar te brengen met het oog op een minnelijke schikking, overeenkomstig de artikelen L.611-1 en volgende van de consumentenwet.

Er moet worden verwezen naar de bemiddelaar:

- door het daartoe bestemde formulier in te vullen op de website http://www.anm-conso.com
- hetzij per post gericht aan:
Consumentenbemiddeling
ANM CONSO
62, rue Tiquetonne
75002 Parijs (Frankrijk)

De klant moet zijn of haar verzoek aan de bemiddelaar binnen één (1) jaar na de schriftelijke klacht bij RICOH IMAGING indienen.

Het staat de cliënt vrij een beroep op bemiddeling te doen, te aanvaarden of te weigeren. In geval van beroep op bemiddeling blijven de partijen vrij om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

 

Indien bemiddeling of enige andere methode van buitengerechtelijke regeling geen resultaat oplevert, wordt elk geschil onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de volgens de Franse procesregels aangewezen Franse rechtbanken.

__________________________________________

BIJLAGE:

Modelformulier voor herroeping