Algemene voorwaarden voor leveringen in Frankrijk

 

Voorlopig artikel

 

RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. (hierna "RICOH IMAGING" genoemd) houdt zich bezig met de import en distributie van camera's, hun accessoires en optische apparatuur die op de markt wordt gebracht onder de "Ricoh" En "Pentax" merken.

Om beter aan de verwachtingen van zijn klanten te voldoen, wil RICOH IMAGING bepaalde producten langs elektronische weg (internet) kunnen verkopen.

De lijst met producten die worden aangeboden in het kader van verkoop op afstand is beschikbaar op de website http://pentax.eu (hierna de "Website" genoemd).

Er wordt gespecificeerd dat RICOH IMAGING op zijn website ook gebruikte producten aanbiedt onder de "Ricoh" En "Pentax" merken die het eerder heeft "gerenoveerd".

Het aldus opgezette systeem, dat uitgaat van een actieve benadering van de klant, voldoet in alle opzichten aan de vereisten voor verkoop op afstand en in het bijzonder aan de artikelen L.111-1, L.112-1 en L. 221 -5 e.v. van de Franse Consumentenwet.

Het gebruik van het proces van verkoop op afstand beschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend voorbehouden aan consumenten, zoals gedefinieerd in het inleidende artikel van de Franse Consumentenwet, uitsluitend handelend voor eigen rekening en volledig handelingsbekwaam om een ​​overeenkomst aan te gaan.

Bestellingen die via dit proces van verkoop op afstand worden geplaatst, mogen uitsluitend bestemd zijn voor de persoonlijk gebruik van de ontvanger van de producten, wat elke doorverkoop van deze producten aan derden uitsluit.

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten via de commerciële website, voor levering in Europees Frankrijk (inclusief Corsica).

De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopvoorwaarden.

In dit opzicht moet de klant, alvorens zijn bestelling te valideren, eerst deze algemene verkoopvoorwaarden lezen en vervolgens bevestigen dat hij akkoord gaat met alle algemene verkoopvoorwaarden door zijn aanvaarding te bevestigen door een vakje aan te vinken op de website.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-1 van het Franse burgerlijk wetboek, kunnen deze algemene verkoopvoorwaarden worden bewaard door elke persoon die de website bezoekt door middel van een computerbestand en kunnen ze ook worden gereproduceerd door de klant door middel van een afdrukken.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zolang ze op de Website staan. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarom wordt aangenomen dat de toepasselijke voorwaarden die zijn die van kracht zijn op de site op het moment dat de bestelling op de website wordt geplaatst. De datum waarop deze algemene verkoopvoorwaarden online worden geplaatst, is de datum waarop ze van kracht worden.

In het geval dat deze verkoopvoorwaarden, nadat ze van de website zijn verwijderd en vervangen, toegankelijk blijven voor het publiek via andere websites of op een andere manier, zijn ze niet langer bindend voor RICOH IMAGING.

 

Artikel 2: Identificatie van de Handelaar

RICOH IMAGING EUROPA

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 750.000 euro, geregistreerd bij de

Handelsregister van Créteil

onder het nummer B 519 989 420

Geregistreerde zetel: Robert Schumanlaan 7-9

94150 RUNGIS (Frankrijk)

info@eu.ricoh-imaging.com

BTW: FR 13 519 989 420

 

Artikel 3: Informatie over de producten verkocht door RICOH IMAGING

Informatie over alle producten die via de Website kunnen worden verkocht, is beschikbaar op de Website.

Deze informatie voldoet aan de vereisten van de geldende wettelijke en regelgevende teksten en in het bijzonder van de artikelen L. 111-1 en L.112-1 van de Franse Consumentenwet.

De foto's, afbeeldingen, reproducties en beschrijvingen van de producten en hun verpakkingen die te koop worden aangeboden, zijn slechts indicatief en binden RICOH IMAGING niet. Klanten kunnen aanvullende informatie verkrijgen door per e-mail contact op te nemen met RICOH IMAGING via het contactformulier.

 

Artikel 4: Productbestellingen

4.1 Internetbestellingen

Bestellingen worden via internet op de website van de handelaar geplaatst. De klant draagt ​​de telecommunicatiekosten voor de toegang tot internet en het gebruik van de website.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-1 van het Franse burgerlijk wetboek, worden alle stappen die nodig zijn voor de verkoop hieronder beschreven:

 

Om een ​​bestelling te plaatsen, klikt de klant op het icoon naast de producten. Elke nieuwe toevoeging aan de winkelwagen wordt aangegeven door het verschijnen van een specifiek scherm dat de klant de mogelijkheid biedt om de winkelwagen te bekijken of verder te winkelen.

 

De klant kan op elk moment een overzicht krijgen van de producten die hij heeft geselecteerd of zijn bestelling wijzigen door te klikken op de "Winkelmand" pictogram toegankelijk op elke pagina.

 

Om de door hem gekozen producten te bestellen, klikt de klant op de "Mand" icoon. Er verschijnt dan een samenvatting van de bestelling op het scherm. Als de aan hem/haar gepresenteerde lijst overeenkomt met de producten die hij/zij heeft gekozen, zal de klant de samenvatting valideren door te klikken op "Bestelling".

 

De klant dient zich dan te legitimeren of het daarvoor bestemde formulier in te vullen.

 

In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe om aan te geven:

 

  • zijn achterna(a)m(en), voorna(a)m(en), telefoonnummer en e-mailadres. Het genoemde e-mailadres moet volkomen geldig en in perfect werkende staat zijn;
  • een postadres waarop kan worden bezorgd tijdens werkuren van maandag tot en met zaterdag in Europees Frankrijk (inclusief Corsica)

De klant zal ook de wijze van levering en de wijze van betaling moeten kiezen.

 

Een samenvatting van de bestelling zal alle informatie bevatten met betrekking tot deze bestelling, namelijk: de aard, hoeveelheid en prijs van de producten, het totale bedrag (inclusief transportkosten) van de bestelling, in overeenstemming met artikel 1127-2 van de Franse Burgerlijke Code.

 

Door te klikken op de "Bestelling met betalingsverplichting" knop, moet de klant, na kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden, het vakje " aanvinkenIk heb de Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd". Door de betaling te valideren, wordt de klant geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard en het feit dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

 

De klant wordt vervolgens doorgestuurd naar een beveiligde internetpagina van waaruit hem wordt gevraagd om zijn bestelling te betalen volgens de voorwaarden van artikel 6 hieronder van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

In geval van langdurige inactiviteit bij het inloggen, is het mogelijk dat de selectie van producten die vóór deze inactiviteit werden gekozen, niet langer gegarandeerd is. De klant wordt uitgenodigd om de selectie van producten vanaf het begin te hervatten.

Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling heeft gevalideerd, bevestigt RICOH IMAGING de ontvangst van de bestelling onverwijld (tenzij gerechtvaardigd) en langs elektronische weg in overeenstemming met artikel 1127-2 van het Franse burgerlijk wetboek.

De verkoop wordt echter pas als definitief beschouwd nadat RICOH IMAGING de klant een bevestiging van verzending van de producten heeft gestuurd. Alleen de verzonden producten worden belast met de verzendkosten.

De e-mail met de orderbevestiging die naar de klant wordt verzonden, bevat de volgende informatie:

- het ordernummer;

- een samenvatting van de bestelling (beschrijving van het/de bestelde product(en), hoeveelheid, prijs en essentiële kenmerken);

- het totale bedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen;

- bezorgkosten ;

- bevestiging van betaling ;

- de leveringsvoorwaarden van de bestelde producten;

- het bestaan van een herroepingsrecht van 14 dagen

 

4.2 Afwijzing van bestellingen

RICOH IMAGING heeft het recht om elke bestelling te weigeren die abnormaal is of te kwader trouw is geplaatst. Elke bestelling die een bedrag van 15.000 euro inclusief btw overschrijdt, wordt geweigerd.

Bovendien heeft RICOH IMAGING het recht om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

Dergelijke weigeringen zouden in feite voldoen aan een "legitieme reden"in de zin van artikel L.121‑ 11 van de Consumentenwet.

 

Artikel 5: Productprijzen

De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle taksen.

De btw wordt toegepast tegen het tarief dat van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De prijzen van de producten vermeld op de Website zijn exclusief verzendkosten, bezorgkosten, de prijs van bepaalde verpakkingen of de prijs van andere optionele diensten, die niet zijn inbegrepen.

Dit laatste wordt hem meegedeeld voordat de bestelling door de klant wordt gevalideerd.

De klant ontvangt uiterlijk bij de levering een schriftelijke bevestiging van de betaalde prijs voor elk product, met vermelding van de prijs van de producten en de leveringskosten die aan de klant worden aangerekend.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

De betaling van de aankopen van de klant wordt gedaan door kredietkaart of door PAYPAL of via overschrijving.

De volgende kaarten worden geaccepteerd: Visa en Mastercard.

RICOH IMAGING garandeert de veiligheid van betaling per creditcard met behulp van het coderingssysteem via het bedrijf STRIPES dat het coderingssysteem gebruikt volgens de AES-256-standaard of via PAYPAL met behulp van het SSL-coderingssysteem.

De creditcard van de klant wordt gedebiteerd op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

De klant garandeert RICOH IMAGING dat hij de houder is van de creditcard en dat de naam op de te debiteren creditcard van hemzelf is. De klant communiceert vervolgens in een beveiligde omgeving op internet het zestiencijferige nummer en de vervaldatum die op de voorkant van zijn creditcard staan, evenals, indien nodig, de visuele cryptogramnummers die op de achterkant van zijn creditcard staan , informatie die RICOH IMAGING strikt geheim houdt.

In het geval dat, om welke reden dan ook (verzet, weigering van het uitgiftecentrum, enz.), de debitering van de door de klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt, wordt het internetaankoopproces geannuleerd.

In het geval van antifraudecontroles gericht op het beveiligen van de transacties van haar klanten, heeft RICOH IMAGING het recht om de klant te vragen om een ​​of meer adresbewijzen en/of een kopie van de identiteitskaart per e-mail te verstrekken alvorens de bestelling te valideren.

De bestelling wordt pas afgerond nadat RICOH IMAGING deze documenten heeft ontvangen en de bevestigingsmail heeft verzonden. Als RICOH IMAGING deze documenten niet ontvangt of als ze niet toelaten de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van zijn adres te identificeren, behoudt RICOH IMAGING zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren, zonder op enigerlei wijze verantwoordelijk te kunnen worden gehouden. dan ook.

RICOH IMAGING behoudt de volledige eigendom van de door de internetgebruiker gekochte producten totdat de internetgebruiker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en in het bijzonder tot de volledige betaling van de prijs, indien van toepassing, vermeerderd met rente.

 

Artikel 7: Levering

De levering van de producten kan alleen plaatsvinden:

Europees Frankrijk (inclusief Corsica)
naar het afleveradres dat de internetgebruiker tijdens het bestelproces op de Website heeft opgegeven.

De bezorgkosten zijn als volgt:

  • De levering kost 6 euro bij een aankoop van minder dan 69 euro inclusief btw
  • De levering is gratis bij een aankoop vanaf 69 euro inclusief btw.
  • De levering kost 11 euro als u kiest voor de expreslevering 

In het geval dat de klant een onjuist adres of een onvolledig adres heeft opgegeven op het moment van bestelling waardoor de producten niet kunnen worden geleverd, worden de producten niet terugbetaald en is de klant verantwoordelijk voor de bestelde producten en de kosten van teruggave, tenzij de klant deze niet wenst terug te sturen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.111-1 van het consumentenwetboek wordt de klant geïnformeerd over de indicatieve leveringstermijn voordat het contract wordt gesloten.

In elk geval wordt de bestelling uitgevoerd binnen een maximum van dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft gevalideerd. Indien de bestelling aan het einde van deze termijn nog niet is geleverd, kan de klant de bestelling annuleren via het contactformulier. In het geval dat de prijs van de bestelling al is ontvangen, zal RICOH IMAGING het totale door de klant betaalde bedrag terugbetalen, volgens de gebruikte betalingsmethode en binnen maximaal veertien (14) dagen.

De klant kan in realtime worden geïnformeerd over de status van de levering van zijn bestelling op de website van de vervoerder, die aan de klant zal worden meegedeeld zodra de verzending is voltooid.

De beschikbaarheid van de voorraad van elk product wordt alleen ter informatie op de website weergegeven. Echter door mogelijke computerproblemen of updates die niet worden opgevolgd, kan het voorkomen dat de aangegeven voorraad niet klopt. In het geval dat een besteld product niet beschikbaar is, wordt er een e-mail naar de klant gestuurd om hem/haar op de hoogte te stellen van de annulering van de bestelling van dit product en van de te verrichten terugbetaling. De rest van de bestelling wordt, indien de producten beschikbaar zijn, verzonden.

 

Als het uiterlijk van het pakket bij levering niet perfect is, moet de klant het in aanwezigheid van de vervoerder openen om de staat van de producten te controleren.

Indien de producten beschadigd zijn, dient de klant het pakket te weigeren en RICOH IMAGING hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier. Na ontvangst van deze informatie zal RICOH IMAGING identieke producten zo snel mogelijk opnieuw naar de klant verzenden.

 

Indien de producten niet conform zijn met de door de klant bestelde producten, zijn in ieder geval de bepalingen van artikel 9 hieronder van toepassing.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht en retourneren van producten

8.1 Intrekkingsproces

 

In overeenstemming met artikel L.221-18 van de Franse Consumentenwet, kent RICOH IMAGING de klant een herroepingstermijn van veertien (14) volle dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling toe zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of kosten of boetes hoeft te betalen. .

De klant kan zijn of haar herroepingsrecht uitoefenen door RICOH IMAGING het herroepingsformulier in de bijlage bij deze algemene verkoopvoorwaarden te sturen of hier , of enige andere verklaring waarin zijn of haar terugtrekking ondubbelzinnig wordt verklaard.

Zo kan de klant een retourverzoek invoeren op de website en ontvangt hij een retourlabel na validatie door RICOH IMAGING. De klant moet de geleverde producten in hun originele verpakking, compleet (accessoires, instructies, enz.) met het retouretiket, terugsturen naar het adres dat op het etiket vermeld staat.  

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een ​​bewijs van deze terugzending te overleggen, wat inhoudt dat de producten per aangetekende post of op een andere manier met een bepaalde datum moeten worden teruggestuurd.

De producten moeten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na zijn beslissing tot herroeping door de klant aan RICOH IMAGING worden geretourneerd.

RICOH IMAGING zal de klant dan het volledige bedrag terugbetalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop RICOH IMAGING op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om zich terug te trekken. De terugbetaling kan worden uitgesteld totdat de producten zijn geretourneerd aan RICOH IMAGING of totdat de klant een bewijs van verzending van de producten heeft overlegd.

De terugbetaling wordt uitgevoerd met dezelfde betaalmethode als die welke door de klant is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant er uitdrukkelijk mee instemt dat RICOH IMAGING een andere betaalmethode mag gebruiken.

 

8.2 Uitzondering op herroeping

 

Producten die door de klant worden geretourneerd, moeten intact zijn, ongeopend en in perfecte staat. Producten die door de klant onvolledig, beschadigd, verslechterd of bevuild worden teruggestuurd, worden niet terugbetaald, evenals producten waarvan de verzegeling door de klant is verbroken krachtens de uitzondering op het herroepingsrecht voorzien in punt 5 van artikel L.221-28 van de Consumentenbond. Code.

 

Op grond van de uitzondering voorzien in punt 3 van artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet, is het herroepingsrecht niet van toepassing op bestellingen van producten die gepersonaliseerd zijn of specifiek door de klant zijn aangevraagd op het moment van bestelling.

 

Artikel 9: Conformiteit - garantie

9.1 Wettelijke garanties

RICOH IMAGING is voor alle op haar website verkochte producten gebonden aan de toepassing van de wettelijke conformiteitsgaranties (artikelen L.217-3 tot L.217-17 van de Franse Consumentenwet) en verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek) onder de voorwaarden voorzien door de wet.

 

RICOH IMAGING informeert de klant dat, wanneer hij handelt onder de wettelijke conformiteitsgarantie:

- hij heeft een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om op te treden;

- hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden bepaald in artikel L.217-12 van de Franse consumentenwet;

- hij is vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van de goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van enige commerciële garantie verleend door RICOH IMAGING.

Er wordt aan herinnerd dat de klant ook kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte product toe te passen in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dit geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoop prijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse burgerlijk wetboek.

 

In het geval van gereviseerde tweedehandsproducten heeft de klant een periode van twaalf (12) maanden vanaf de levering van de goederen om te handelen onder de wettelijke conformiteitsgarantie.

 

Als de geleverde producten niet overeenkomen met de door de klant bestelde producten of als ze verborgen gebreken vertonen, moet de klant een e-mail sturen naar de klantenservice van RICOH IMAGING via het contactformulier RICOH IMAGING zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de non-conformiteit of de verborgen gebreken van het/de product(en). De klantenservice van RICOH IMAGING bevestigt de ontvangst van het verzoek van de klant en bevestigt de te volgen procedure. Na ontvangst van de instructies van de klantenservice van RICOH IMAGING, zal de klant de defecte of defecte producten terugsturen naar RICOH IMAGING op het adres dat op het retouretiket staat vermeld.


Herinnering aan de artikelen L.217-3, L.217-4 en L.217-5 van het Franse consumentenwetboek en de artikelen 1641 en 1648, eerste alinea, van het Franse burgerlijk wetboek:

 

"Artikel L.217-3 van de Franse Consumentenwet:

De verkoper levert een goed dat beantwoordt aan het contract en aan de criteria vermeld in artikel L. 217-5.

Hij is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan ​​op het moment van levering van de goederen in de zin van artikel L. 216-1, die optreden binnen een termijn van twee jaar vanaf laatstgenoemde.

In het geval van een contract voor de verkoop van goederen met digitale elementen:

1° Wanneer de overeenkomst voorziet in de continue levering van digitale inhoud of een digitale dienst gedurende een periode van twee jaar of minder, of wanneer de overeenkomst geen leveringsperiode vermeldt, is de verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de digitale inhoud of digitale dienst die zichtbaar wordt binnen twee jaar na levering van de goederen;

2° Indien de overeenkomst voorziet in de continue levering van digitale inhoud of digitale dienst gedurende een periode van meer dan twee jaar, is de verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van die digitale inhoud of digitale dienst dat zich voordoet tijdens de periode waarin het wordt geleverd onder het contract.

Voor dergelijke goederen ontneemt de toepasselijke tijdslimiet de consument niet zijn recht op updates in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19.

De verkoper is ook aansprakelijk, binnen dezelfde termijnen, voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer deze krachtens het contract onder zijn verantwoordelijkheid viel of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd, of wanneer de door de consument uitgevoerde verkeerde installatie zoals voorzien in het contract het gevolg is van tekortkomingen of fouten in de door de verkoper verstrekte installatie-instructies.

Deze garantieperiode geldt onverminderd de artikelen 2224 en volgende. van het Burgerlijk Wetboek. Het beginpunt van de verjaringstermijn van de vordering van de consument is de dag waarop de consument kennis krijgt van het gebrek aan overeenstemming.”

 

"Artikel L.217-4 van de Franse Consumentenwet:

Het onroerend goed is in overeenstemming met het contract als het voldoet aan de volgende criteria, indien van toepassing

1° Het stemt overeen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, in het bijzonder met betrekking tot functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of elk ander kenmerk voorzien in het contract;

2° geschikt is voor elk door de consument beoogd speciaal doel, dat ten laatste bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper is meegedeeld en door deze laatste is aanvaard;

3° Het wordt geleverd met alle accessoires en installatie-instructies, te verstrekken in overeenstemming met het contract;

4° Het wordt bijgewerkt in overeenstemming met het contract.”

 

"Artikel L.217-5 van de Franse Consumentenwet:

I.- Naast de criteria van conformiteit met het contract, is het goed conform als het aan de volgende criteria voldoet:
1° Het is geschikt voor het gebruik dat normaal wordt verwacht van een goed van hetzelfde type, in voorkomend geval rekening houdend met alle bepalingen van het recht van de Europese Unie en de nationale wetgeving, evenals alle technische normen of, bij gebreke van dergelijke technische normen, specifieke gedragscodes die gelden voor de betreffende branche;

2° in voorkomend geval, het heeft de eigenschappen die de verkoper vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

3° Desgevallend worden de daarin opgenomen digitale elementen ter beschikking gesteld in de meest recente versie beschikbaar op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen anders overeenkomen;

4° Desgevallend wordt hij geleverd met alle toebehoren, inclusief verpakking en montage-instructies die de consument mag verwachten;

5° In voorkomend geval wordt hij voorzien van de updates die de consument terecht mag verwachten, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 217-19;

6° Het stemt overeen met de kwantiteit, kwaliteit en andere kenmerken, waaronder duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument terecht mag verwachten van goederen van hetzelfde type, rekening houdend met de aard van de goederen en met openbare verklaringen van de verkoper, door een persoon stroomopwaarts in de transactieketen, of door een persoon die namens hen handelt, ook in advertenties of op etiketten.

II - De verkoper is echter niet gebonden aan een van de openbare verklaringen vermeld in de vorige paragraaf als hij aantoont:
1° dat hij ze niet kende en niet wettelijk in staat was ze te kennen;

2° Dat op het moment van het sluiten van het contract de openbare verklaringen waren gecorrigeerd onder vergelijkbare voorwaarden als de oorspronkelijke verklaringen; of

3° Dat de openbare verklaringen de aankoopbeslissing niet konden beïnvloeden.

III - De consument kan de conformiteit niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek dat verband houdt met een of meer bijzondere kenmerken van de goederen waarvan hem uitdrukkelijk is meegedeeld dat deze afwijken van de conformiteitscriteria die in dit artikel zijn vermeld, en waarmee hij op dat moment uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft ingestemd van het sluiten van het contract.”

 

"Artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek:

De verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken aan de verkochte zaak die het ongeschikt maken voor het doel waarvoor het bedoeld was, of die dat doel zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven voor als hij ervan had geweten.”

"Artikel 1648 van het Franse burgerlijk wetboek, eerste alinea:

De vordering wegens verlossende gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.”

 

 

Artikel 10: Klachten - informatie

Voor informatie, klachten of vragen met betrekking tot de voorwaarden voor postorderverkoop opgesteld door RICOH IMAGING of de producten zelf, kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice van RICOH IMAGING via het contactformulier door hun bestelnummer te vermelden.

 

 

Artikel 11: Elektronische bestanden - bescherming van de persoonlijke levenssfeer

RICOH IMAGING, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, heeft een elektronisch bestand aangelegd waarin bepaalde persoonsgegevens van zijn klanten zijn vastgelegd (naam/namen, voorna(a)m(en), adres, e-mailadres, telefoon). Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen en leveringen en voor de organisatie van commerciële prospectieactiviteiten (verzending van nieuwsbrieven, productinformatie, promoties en andere marketingactiviteiten), indien van toepassing met toestemming van de klant.

Wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst op de Website, zal deze database worden verrijkt met informatie over de klant, waardoor het ook mogelijk zal zijn om beter aan de verwachtingen van de klant te voldoen en de hulpdiensten van de Klantenservice te vergemakkelijken.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de verkoop- en marketingafdeling van RICOH IMAGING, zijn eventuele onderaannemers, partners en bedrijven die zijn aangesloten bij de RICOH Group.

RICOH IMAGING kan via KLAVIYO persoonsgegevens gebruiken om de interesses en voorkeuren van zijn consumenten te analyseren om hen te voorzien van op maat gemaakte communicatie en aanbiedingen.

Gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gedurende drie (3) jaar vanaf de laatste bestelling bewaard.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd en de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679/EU van 27 april 2016, heeft de klant recht op toegang, rectificatie en alle of een deel van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te verwijderen. De klant profiteert ook van een recht van bezwaar op legitieme gronden, een recht om de verwerking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens te beperken en een recht om na de dood wilsverklaringen. Voor verwerking op basis van het verzamelen van toestemming kan de klant de toestemming op elk moment intrekken. De klant kan deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek, samen met een kopie van een identiteitsbewijs, per e-mail te sturen naar: info@eu.ricoh-imaging.com

De klant wordt geïnformeerd dat hij/zij ook de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL.

 

U wordt er ook op gewezen dat in het kader van uw bestelling naast de verwerking van betalingen op afstand ook gebruik wordt gemaakt van de oplossing "Fraud Expert". Uw persoonsgegevens worden door SHOPIFY verwerkt met als doel fraude te voorkomen en te bestrijden (het risiconiveau van een transactie bepalen, eventuele daaruit voortvloeiende waarschuwingen opsporen en beheren, handelaren informeren zodat zij beslissingen kunnen nemen, "menselijke" verificatie van transacties die een bepaald risiconiveau, modellering van de score).

Het verzamelen van sommige van uw persoonlijke gegevens is hiervoor verplicht. Anders kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd.
Bovendien kan fraude ertoe leiden dat bepaalde persoonlijke gegevens over u worden geregistreerd in een speciaal bestand dat door SHOPIFY wordt geïmplementeerd. Dit bestand is bedoeld om eerdere fraudes bij te houden, met name om de risicobeoordelingscriteria verbonden aan transacties en de daarvoor gebruikte scoremodellen te voeden. Een vermelding in dit bestand kan er ook toe leiden dat u een verhoogd risico krijgt toegewezen wanneer u een toekomstige bestelling plaatst bij een handelaar in dezelfde activiteitssector die voor de "Fraud Expert"-oplossing heeft gekozen, en bijgevolg kan leiden tot de mogelijke weigering van deze bestelling .

In overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht om uw gegevens voor de "Fraud Expert"-oplossing in twijfel te trekken, in te zien en te corrigeren, evenals het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in deze manier die u kunt uitoefenen per post naar SHOPIFY - Juridische afdeling "bescherming van de persoonlijke levenssfeer" SHOPIFY - Juridische dienst « bescherming van de privésfeer » 151 rue O'Connor, Rez-de-chaussée, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada of per e-mail naar assistentie@shopify.com

 

Bovendien heeft de klant, in overeenstemming met artikel L. 223-1 van de Franse consumentenwet, de mogelijkheid om zich te registreren op een lijst van verzet tegen telefonische werving.

 

 

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

De handelsmerken en logo's "Ricoh" of "Pentax" worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle onderscheidingstekens die toebehoren aan de RICOH Group. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze handelsmerken of logo's of in het algemeen van een onderscheidingsteken dat toebehoort aan de RICOH Group om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RICOH Company Ltd. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of combinatie met enig ander handelsmerk, symbool, logo of enig ander onderscheidend teken dat bedoeld is om een ​​samengesteld logo te vormen.

Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen en patenten die het eigendom zijn van de RICOH Group.

 

Artikel 13: Overmacht

De uitvoering door RICOH IMAGING van alle of een deel van zijn verplichtingen wordt opgeschort in geval van overmacht of overmacht die de uitvoering verhindert of vertraagt.

Dit omvat elke gebeurtenis buiten haar controle die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van de bestelling en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, in overeenstemming met artikel 1218 van het Franse burgerlijk wetboek.

 

RICOH IMAGING zal de klant binnen zeven (7) dagen na het optreden van een dergelijk geval van overmacht op de hoogte stellen. In het geval dat deze opschorting langer duurt dan vijftien (15) dagen, heeft de klant de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren en zal hij worden terugbetaald.

 

Artikel 14: Geschillen - toepasselijk recht - bemiddeling

Op deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Franse recht van toepassing.

In het geval van een geschil over hun interpretatie en/of uitvoering, is de klant verplicht zijn of haar klachten schriftelijk te richten aan de klantenservice van RICOH IMAGING per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan RICOH IMAGING EUROPE S.A. S, 7-9 avenue Robert Schuman , 94150 Rungis (Frankrijk).

In het geval dat het verzoek om een ​​klacht aan de Klantenservice geen resultaat oplevert of indien deze afdeling binnen twee (2) maanden na de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht geen antwoord ontvangt, kan de klant de zaak kosteloos doorverwijzen naar Naar het volgende consumentenombudsman, die in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal trachten de partijen tot elkaar te brengen teneinde tot een minnelijke schikking te komen, in overeenstemming met de artikelen L.611-1 en volgende. van de Consumentenwet.

Verwijzing naar de bemiddelaar moet gebeuren:

- door het daarvoor bestemde formulier in te vullen op de http://www.anm-conso.com
- ofwel per post gericht aan:
Consumenten Bemiddeling
ANM-CONSO
Tiquetonnestraat 62
75002 Parijs (Frankrijk)

De klant moet zijn of haar verzoek binnen één (1) jaar na de schriftelijke klacht aan RICOH IMAGING bij de bemiddelaar indienen.

De cliënt blijft vrij om een ​​beroep op bemiddeling te initiëren, te aanvaarden of te weigeren. In geval van bemiddeling blijven de partijen vrij om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

 

Als bemiddeling of een andere methode van minnelijke schikking mislukt, zal elk geschil worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken die zijn aangewezen in overeenstemming met de Franse procedureregels.

__________________________________________

BIJLAGE:

Modelformulier voor herroeping