Software voor firmware updates voor PENTAX K-3 Mark III Monochroom

(NIET VOOR K-3 Mark III)

Deze Function Expand Firmware is ontwikkeld om de werking en prestaties van uw PENTAX K-3 Mark III Monochrome verder te verbeteren met de nieuwste functies en nieuwe instellingen.

 

 

 

Actuele versie

 

 

14.03.2024 Versie 2.13

[Gecorrigeerde items]

 • Bij gebruik van de camera in combinatie met ImageSync kunnen bepaalde tekens in het wachtwoord voor draadloos LAN in zeldzame gevallen een instabiele werking veroorzaken.

 

*Wanneer deze update wordt uitgevoerd, wordt ook de inhoud van versie 2.11 en oudere versies bijgewerkt.
*Als deze update is voltooid, kunt u niet meer terug naar versie 2.11 of eerdere versies.

** Een geschiedenis van de updates vindt u aan het einde van deze update informatie.

 

 

 

 

 

 

Firmware-updatesoftware voor PENTAX K-3 Mark III Monochroom

Naam PENTAX Firmware Update-software voor PENTAX K-3 Mark III Monochroom
Geregistreerde naam k3IIImono_v213.zip (zip-type 31.672 Kbytes)
Bijgewerkt firmwarebestand Voor Windows/Mac: ZIP-bestand
Datum van publicatie 14.03.2024
auteursrechten RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Let op

Alleen PENTAX K-3 Mark III Monochrome-gebruikers mogen de firmware-update downloaden. Deze software is niet voor PENTAX K-3 Mark III (standaardmodel)

 1. Deze software mag alleen worden gebruikt door gebruikers die eigenaar zijn van de PENTAX K-3 Mark III Monochrome
 2. Deze software valt onder een softwarelicentieovereenkomst. Lees de softwarelicentieovereenkomst voordat u de software downloadt.
 3. U gaat akkoord met deze softwarelicentieovereenkomst wanneer het downloaden begint

 

 

PENTAX Firmware Update Software voor PENTAX K-3 Mark III Monochrome Softwarelicentieovereenkomst
 

De klant (hierna "de gebruiker") moet de volgende items verifiëren die betrekking hebben op het gebruik van de gelicentieerde software die aan de gebruiker wordt geleverd door RICOH IMAGING COMPANY, LTD. De download start wanneer u op "Ik ga akkoord. Start downloaden" drukt. op deze softwarelicentieovereenkomst.
 

1. Definities

 •  -Gelicentieerde software: Met "gelicentieerde software" wordt bedoeld het softwareprogramma in een formaat dat de gebruiker kan downloaden van de RICOH IMAGING COMPANY, LTD website of van een door RICOH IMAGING COMPANY, LTD gemachtigde site. 
 • - Gebruik: "Gebruik" betekent de gebruiker die de gelicentieerde software downloadt en verkrijgt van de RICOH IMAGING COMPANY, LTD website of van een door RICOH IMAGING COMPANY, LTD gemachtigde site.
 • - Aangewezen apparaat: "Aangewezen apparaat" betekent het computersysteem dat is ingesteld voor de gebruiker om de gelicentieerde software te gebruiken.
 • - Reproductie: "Reproductie" betekent het reproduceren van de gelicentieerde software op een opslagapparaat in hetzelfde formaat als de gebruiker heeft gedownload of in een ander formaat.
 • - Wijziging: "Wijziging" betekent het uitvoeren van wijzigingen of het maken van toevoegingen aan de gelicentieerde software of het maken van aparte software die gebruikmaakt van de volledige gelicentieerde software of een deel daarvan.
   

2. Licentieverlening

RICOH IMAGING COMPANY, LTD verleent een niet-exclusieve licentie aan de gebruiker op voorwaarde dat de gebruiker de gelicentieerde software gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze softwarelicentieovereenkomst. De gebruiker mag de gelicentieerde software alleen op de aangewezen apparaat gebruiken.
 

3. Reproductie van de gelicentieerde software

Het is gebruiker niet toegestaan de gelicentieerde software te reproduceren voor andere doeleinden dan het opslaan en het maken van back-ups van de gelicentieerde software bedoeld voor gebruik op het aangewezen apparaat.
 

4. Wijzigen van de gelicentieerde software

Het is de gebruiker niet toegestaan om de gelicentieerde software om welke reden dan ook te wijzigen, of deze te onderwerpen aan zogenaamde reverse-engineering.
 

5. Eigendomsrechten en auteursrecht

Het auteursrecht en andere eigendomsrechten van de gelicentieerde software en de reproducties van de gelicentieerde software behoren toe aan RICOH IMAGING COMPANY, LTD, ongeacht de aard ervan. Het is de gebruiker niet toegestaan de copyrightvermeldingen van de gelicentieerde software, of de reproducties daarvan, te verwijderen.
 

6. Verlening van sublicentie

De gebruiker zal het bezit van de gelicentieerde software of reproducties van de gelicentieerde software niet overdragen aan derden, noch is het de gebruiker toegestaan de licentie over te dragen, of een sublicentie van de gelicentieerde software te verlenen, aan derden.
 

7.  Duur van de overeenkomst

Deze softwarelicentieovereenkomst treedt in werking op de dag waarop de gebruiker de gelicentieerde software begint te gebruiken en is geldig tot het moment waarop de gebruiker het gebruik stopzet. Met het voorbehoud dat, indien de gebruiker (een onderdeel van) deze softwarelicentieovereenkomst heeft geschonden, RICOH IMAGING COMPANY, LTD de aan de gebruiker verleende licentie voor de gelicentieerde software te allen tijde kan intrekken en de softwarelicentieovereenkomst per direct kan beëindigen.
 

8. Verplichtingen na beëindiging

Nadat de softwarelicentieovereenkomst is beëindigd, zal de gebruiker, op eigen aansprakelijkheid, de gelicentieerde software verwijderen, na deze zodanig te hebben bewerkt dat hij niet meer door derden kan worden gebruikt, en zal hij zich ontdoen van reproducties en wijzigingen van de gelicentieerde software en alle materialen die verband houden met de gelicentieerde software.
 

9. Garantie van de gelicentieerde software

RICOH IMAGING COMPANY, LTD garandeert niet dat de gelicentieerde software geschikt is voor de door de gebruiker aangegeven doeleinden, of dat de gelicentieerde software nuttig is, of dat deze gelicentieerde software vrij is van defecten, noch zal RICOH IMAGING COMPANY, LTD enige andere garantie geven met betrekking tot naar de gelicentieerde software.
 

10. De gelicentieerde software exporteren

De gebruiker mag de gelicentieerde software niet direct of indirect exporteren zonder de noodzakelijke toestemming te hebben verkregen van de Japanse overheid of de regeringen van de relevante landen.
 

11. Verantwoordelijkheden van RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid voor directe, of indirecte schade, of gevolgschade, in welke vorm of aard dan ook, die ontstaan door het gebruik van de gelicentieerde software, dit geldt ook voor schade aan gegevens, programma's of andere immateriële eigendommen, of voor verlies van gebruiksgenot en gederfde inkomsten.
 

12. Verantwoordelijkheid voor werknemers

De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid dat de werknemers (personen onder de verantwoordelijkheid of het toezicht van de gebruiker vallen uit hoofde van een dienstverband) in dienst van de gebruiker kennis nemen van de verplichtingen zoals uiteengezet in deze softwarelicentieovereenkomst en deze hebben begrepen en nauwgezet naleven.

 

 

 

 

Firmware Update Software voor PENTAX K-3 Mark III Monochroom

 

 

Ik ga akkoord - Download starten

 

 

 

Updateprocedure voorbereiden

Hoe u de firmwareversie kunt controleren

[1] Zet de camera AAN.

[2] Druk op de MENU-knop om het MENU-scherm weer te geven.

[3] Druk de vierwegbesturing naar rechts om het menuscherm [Set-up 6] weer te geven.

[4] Selecteer [Firmware Info/Opties] in het menu [Set-up 4] en druk vervolgens de vierwegbesturing naar rechts.

De firmwareversie voor de camera wordt weergegeven op het scherm [Firmware Info/Opties].

 

Voorbereiding voor updaten

- Lege, geformatteerde SD/SDHC-kaart (32 MB of meer)

- USB-kabel 3.0 (micro B)

- Als u het firmware-updatebestand naar de SD-kaart kopieert door de camera rechtstreeks op uw computer aan te sluiten.

- SD-kaartlezer of een computer met een SD-kaartsleuf.

- Als u het firmware-updatebestand naar de SD-kaart kopieert met behulp van een geheugenkaartlezer/-schrijver.

- Volledig opgeladen batterij (D-LI90)

*Zorg ervoor dat u een volledig opgeladen batterij gebruikt (D-LI90). Als de camera tijdens het updaten wordt uitgeschakeld vanwege een gebrek aan batterijvermogen, zal de camera onbruikbaar worden. Als dit gebeurt, worden er kosten in rekening gebracht voor reparaties, zelfs als deze binnen de garantieperiode vallen.

 

Download het bijgewerkte firmwarebestand

Voor Windows/Macintosh: k3IIImono_v213.zip (ziptype 31.672 Kbytes)

 

Updateprocedure

1. Zorg voor een geformatteerde SD-geheugenkaart voor de updatesoftware.
Het downloadbestand is zelfuitpakkend. Het volgende bestand wordt uitgepakt.

Fwdc233b.bin - Dit is de bijgewerkte firmware.
Kopieer het bovenstaande firmwarebestand [fwdc233b.bin] naar de hoofdmap (niet naar een map of submap) op de SD-kaart.
Als uw computer geen kaartsleuf heeft, kunt u het firmware-updatebestand kopiëren door de SD-kaart in uw camera te plaatsen en de camera vervolgens rechtstreeks op uw computer aan te sluiten.

2. Plaats de D-LI90-batterij in de camera en controleer of de batterij vol is via de batterijniveau-indicator. Schakel vervolgens de camera uit.

3. Plaats de update-SD-kaart (voorbereid in stap 1) in de camera (sleuf 1) en sluit het kaartklepje.

4. Schakel de camera in terwijl u de MENU-knop ingedrukt houdt.

5. "Updatet de camerafirmware" verschijnt op de LCD-monitor.

Ver: 1.00 / 2.00 / 2.01 / 2.10 / 2.11 / 2.12 => 2.13 wordt weergegeven.

6. Druk op de vierwegbesturing om "Start" te selecteren en druk op de knop "OK".

7. "NOW LOADING" verschijnt op de LCD-monitor en het updaten begint. Schakel in geen geval de stroom uit voordat de update is voltooid.

8. Wanneer de update is voltooid, wordt "COMPLETE" linksonder op het LCD-scherm weergegeven. Schakel vervolgens de camera uit.

9. Verwijder de update-SD-kaart uit de camera.
*Bevestig de versie van de firmware met [Hoe versie controleren] hierboven.

 

[Voorzichtigheid] Wanneer het updaten is voltooid, bevat de update-SD-kaart nog steeds het firmwarebestand. Als u deze kaart wilt gebruiken om foto's te maken, formatteert u de kaart eerst met de camera om het firmwarebestand te verwijderen.

 

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS

 

Wijzigingen in Versie 2.12

[Verbeterde functies]

 • Het volgende model is toegevoegd aan het objectief met de scherpstelbegrenzingsfunctie:

 • HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Beperkt.

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

Wijzigingen in Versie 2.11

 

[ANDEREN]

 

 • Verbeterde stabiliteit voor een betere algemene werking.

 

 

 

Wijzigingen in Versie 2.10

 

[Verbeterde functies]

 

 • Een nieuwe Fx-knopoptie 'Terwijl ingedrukt' toegevoegd

Er kunnen maximaal tien toetsen worden geïndividualiseerd als functietoetsen (Fx).

De nieuwe functie [Terwijl ingedrukt] voegt een nieuwe optie toe. De actie wordt alleen uitgevoerd als de toets ingedrukt wordt gehouden. Er wordt een nieuwe optie toegevoegd. De actie wordt alleen uitgevoerd als de toets ingedrukt wordt gehouden.

Programmeren gebeurt onder:

[MENU] - [C: Aanpassing] - [2: Bediening instellen] - [Fx-toets].

Nadat de toetstoewijzing is ingesteld, kunnen details van de volgende functies vooraf worden ingesteld door op de INFO-toets in het menu [Fx key] te drukken:

 

Functies die kunnen worden toegewezen aan de optie Terwijl ingedrukt:

 • Gebruiker AF
 • Voorinstelling Uit
 • AA-filtersimulator
 • AE-vergrendeling
 • AE-meting 
 • Shooting Infoweergave
 • Vooraf ingestelde Sv
 • Flash-modus
 • Vooraf ingestelde tv
 • HDR-opname

 

Bedieningsknoppen die kunnen worden gebruikt met de optie While-Pressed:

Knop voor schudreductie; Afspeelknop; Witbalansknop; RAW knop; AE-vergrendelknop; Knop Aangepaste afbeelding; Bedieningsvergrendelingsknop; Rijmodus-knop; AE-meetknop; Knop voor instelling buitenweergave;

 

[Overige]

 

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

 

 

Wijzigingen in Versie  2.01

 

[Overige]

 

 • •De vereenvoudigde lettertypen zijn bijgewerkt.

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in Versie 2.00

 

[Extra functies]

 

 • • Beperkte functie [Grad ND-opname] toegevoegd.

De uitgifte van de Grad ND Shooting activeringssleutel is een service die eerst in Japan gelanceerd zal worden. Wanneer deze service buiten Japan gelanceerd zal worden, is nog niet bekend.

 

 

[Verbeterde functies]

 • AF. C Instelling (tijdens opnamen met de zoeker)

AF punt volgen in AF.C Type 3-instelling toegevoegd aan bestaande AF Opties voor het volgen van punten

Bestaande instellingen:

Type 1:
Maakt gebruik van zowel de AF en AE-sensorinformatie om mee te volgen AF punten.
Type2:
Gebruikt alleen de AF sensorinformatie om mee te volgen AF punten.

Nieuwe instelling
Type3:
Gebruikt alleen de AF sensorinformatie om bij te houden met de geselecteerde AF punten intensief.

 

Type 3 volgt het onderwerp door prioriteit te geven aan het geselecteerde onderwerp AF punten terwijl je andere neemt AF Er wordt rekening gehouden met punten, zodat de gebruiker het onderwerp scherp kan houden zonder zich van het geselecteerde onderwerp af te bewegen AF punten.
 

 • Instelitem voor focusgevoeligheid toegevoegd voor AF.C.

Focusgevoeligheid in AFDe .C-modus (autofocusstatus op het onderwerp dat in de richting van de diepte beweegt) kan worden geselecteerd uit vijf instellingen. Bij het vastleggen van het onderwerp dat zich in de richting van de diepte beweegt, kan de gebruiker kiezen uit vijf trackingniveaus: van Emphasize Trackability, ontworpen om de lenspositie minutieus aan te passen in relatie tot de verschuiving in de focuspositie, tot Emphasize Stability, ontworpen om te sturen de lens alleen wanneer er een aanzienlijke verschuiving in de focuspositie wordt gedetecteerd.


5: Benadruk de traceerbaarheid AF Volgmechanisme wordt geactiveerd wanneer het onderwerp zelfs maar een kleine beweging in de richting van de diepte maakt

3: Standaard conventioneel AF trackingmechanisme, standaard ingesteld

: Benadruk stabiliteit AF Volgmechanisme wordt geactiveerd wanneer het onderwerp een grote beweging in de richting van de diepte maakt

 

 • Gebruikersmodus instelling [BOX] schrijf-/leesfunctie toegevoegd.

Met boxen kan de gebruiker maximaal 10 sets veelgebruikte instellingen opslaan. De instellingen die in elk vak zijn opgeslagen, kunnen worden toegewezen aan een van de vijf gebruikersmodusposities. De nieuwste functie-uitbreiding biedt een paar nieuwe box-functies: uitlezen (of opslaan) exporteren van de in een box opgeslagen instellingsgegevens naar een SD-kaart; en uploaden importeert de instellingen die op een SD-kaart zijn opgeslagen naar de K-3 Mark III-camerabody. Naast de instellingen die in boxen zijn opgeslagen, kan de gebruiker ook de huidige camera-instellingen uitlezen en exporteren naar een SD-kaart.
Opmerking: Opgeslagen gegevens kunnen niet worden gedeeld tussen de K-3 Mark III en K-3 Mark III Monochrome.

 

 

[Overige]

 

 • • Een toename van het aantal foto's dat kan worden vastgelegd tijdens continu fotograferen in Crop mod.
 • • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.