Software voor firmware updates voor PENTAX K-3 Mark III

 

(NIET VOOR K-3 Mark III MONOCHROOM)

Deze Function Expand Firmware is ontwikkeld om de werking en prestaties van uw PENTAX K-3 Mark III verder te verbeteren met de nieuwste functies en nieuwe instellingen.

 

 

Werkelijke versie 

14.03.2024 Versie 2.13

[Gecorrigeerde items]

 • Bij gebruik van de camera in combinatie met ImageSync kunnen bepaalde tekens in het wachtwoord voor draadloos LAN in zeldzame gevallen een instabiele werking veroorzaken.

 

*Wanneer deze update klaar is, wordt ook de inhoud van versie 2.11 en eerder bijgewerkt.
* Wanneer deze update klaar is, kunt u niet meer terugzetten naar versie 2.11 of eerder.


** Een geschiedenis van updates vindt u aan het einde van deze update-informatie

 

 

 

Firmware-updatesoftware voor PENTAX K-3 Mark III

Naam PENTAX Firmware Update-software voor PENTAX K-3 Mark III
Geregistreerde naam k3III_v213.zip (zip-type 31.672 Kbytes)
Bijgewerkt firmwarebestand Voor Windows/Mac: ZIP-bestand
Datum van publicatie 14.03.2024
auteursrechten RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Let op

Alleen PENTAX K-3 Mark III gebruikers hebben toestemming om de firmware update te downloaden. Deze software is niet geschikt voor de PENTAX K-3 Mark III Monochrome.

1. Deze software mag alleen gebruikt worden door gebruikers die in het bezit zijn van de PENTAX K-3 Mark III

2. Deze software valt onder een softwarelicentieovereenkomst. Lees de softwarelicentieovereenkomst voordat u de software downloadt.

3. Wanneer het downloaden begint, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze softwarelicentieovereenkomst.

 

 

PENTAX Firmware Update Software voor PENTAX K-3 Mark III Softwarelicentieovereenkomst
 

De klant (hierna "de gebruiker") moet de volgende items verifiëren die betrekking hebben op het gebruik van de gelicentieerde software die aan de gebruiker wordt geleverd door RICOH IMAGING COMPANY, LTD. De download start wanneer u op "Ik ga akkoord. Start downloaden" drukt. op deze softwarelicentieovereenkomst.
 

1. Definities

 •  -Gelicentieerde software: Met "gelicentieerde software" wordt bedoeld het softwareprogramma in een formaat dat de gebruiker kan downloaden van de RICOH IMAGING COMPANY, LTD website of van een door RICOH IMAGING COMPANY, LTD gemachtigde site. 
 • - Gebruik: "Gebruik" betekent de gebruiker die de gelicentieerde software downloadt en verkrijgt van de RICOH IMAGING COMPANY, LTD website of van een door RICOH IMAGING COMPANY, LTD gemachtigde site.
 • - Aangewezen apparaat: "Aangewezen apparaat" betekent het computersysteem dat is ingesteld voor de gebruiker om de gelicentieerde software te gebruiken.
 • - Reproductie: "Reproductie" betekent het reproduceren van de gelicentieerde software op een opslagapparaat in hetzelfde formaat als de gebruiker heeft gedownload of in een ander formaat.
 • - Wijziging: "Wijziging" betekent het uitvoeren van wijzigingen of het maken van toevoegingen aan de gelicentieerde software of het maken van aparte software die gebruikmaakt van de volledige gelicentieerde software of een deel daarvan.
   

2. Licentieverlening

RICOH IMAGING COMPANY, LTD verleent een niet-exclusieve licentie aan de gebruiker op voorwaarde dat de gebruiker de gelicentieerde software gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze softwarelicentieovereenkomst. De gebruiker mag de gelicentieerde software alleen op de aangewezen apparaat gebruiken.
 

3. Reproductie van de gelicentieerde software

Het is gebruiker niet toegestaan de gelicentieerde software te reproduceren voor andere doeleinden dan het opslaan en het maken van back-ups van de gelicentieerde software bedoeld voor gebruik op het aangewezen apparaat.
 

4. Wijzigen van de gelicentieerde software

Het is de gebruiker niet toegestaan om de gelicentieerde software om welke reden dan ook te wijzigen, of deze te onderwerpen aan zogenaamde reverse-engineering.
 

5. Eigendomsrechten en auteursrecht

Het auteursrecht en andere eigendomsrechten van de gelicentieerde software en de reproducties van de gelicentieerde software behoren toe aan RICOH IMAGING COMPANY, LTD, ongeacht de aard ervan. Het is de gebruiker niet toegestaan de copyrightvermeldingen van de gelicentieerde software, of de reproducties daarvan, te verwijderen.
 

6. Verlening van sublicentie

De gebruiker zal het bezit van de gelicentieerde software of reproducties van de gelicentieerde software niet overdragen aan derden, noch is het de gebruiker toegestaan de licentie over te dragen, of een sublicentie van de gelicentieerde software te verlenen, aan derden.
 

7.  Duur van de overeenkomst

Deze softwarelicentieovereenkomst treedt in werking op de dag waarop de gebruiker de gelicentieerde software begint te gebruiken en is geldig tot het moment waarop de gebruiker het gebruik stopzet. Met het voorbehoud dat, indien de gebruiker (een onderdeel van) deze softwarelicentieovereenkomst heeft geschonden, RICOH IMAGING COMPANY, LTD de aan de gebruiker verleende licentie voor de gelicentieerde software te allen tijde kan intrekken en de softwarelicentieovereenkomst per direct kan beëindigen.
 

8. Verplichtingen na beëindiging

Nadat de softwarelicentieovereenkomst is beëindigd, zal de gebruiker, op eigen aansprakelijkheid, de gelicentieerde software verwijderen, na deze zodanig te hebben bewerkt dat hij niet meer door derden kan worden gebruikt, en zal hij zich ontdoen van reproducties en wijzigingen van de gelicentieerde software en alle materialen die verband houden met de gelicentieerde software.
 

9. Garantie van de gelicentieerde software

RICOH IMAGING COMPANY, LTD garandeert niet dat de gelicentieerde software geschikt is voor de door de gebruiker aangegeven doeleinden, of dat de gelicentieerde software nuttig is, of dat deze gelicentieerde software vrij is van defecten, noch zal RICOH IMAGING COMPANY, LTD enige andere garantie geven met betrekking tot naar de gelicentieerde software.
 

10. De gelicentieerde software exporteren

De gebruiker mag de gelicentieerde software niet direct of indirect exporteren zonder de noodzakelijke toestemming te hebben verkregen van de Japanse overheid of de regeringen van de relevante landen.
 

11. Verantwoordelijkheden van RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid voor directe, of indirecte schade, of gevolgschade, in welke vorm of aard dan ook, die ontstaan door het gebruik van de gelicentieerde software, dit geldt ook voor schade aan gegevens, programma's of andere immateriële eigendommen, of voor verlies van gebruiksgenot en gederfde inkomsten.
 

12. Verantwoordelijkheid voor werknemers

De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid dat de werknemers (personen onder de verantwoordelijkheid of het toezicht van de gebruiker vallen uit hoofde van een dienstverband) in dienst van de gebruiker kennis nemen van de verplichtingen zoals uiteengezet in deze softwarelicentieovereenkomst en deze hebben begrepen en nauwgezet naleven.

 

 

 

 

Firmware Update Software voor PENTAX K-3 Mark III

 

 

Ik ga akkoord - Download starten

 

 

 

Updateprocedure voorbereiden

Hoe u de firmwareversie kunt controleren

[1] Zet de camera AAN.

[2] Druk op de MENU-knop om het MENU-scherm weer te geven.

[3] Druk de vierwegbesturing naar rechts om het menuscherm [Set-up 6] weer te geven.

[4] Selecteer [Firmware Info/Opties] in het menu [Set-up 4] en druk vervolgens de vierwegbesturing naar rechts.

De firmwareversie voor de camera wordt weergegeven op het scherm [Firmware Info/Opties].

 

Voorbereiding voor updaten

- Lege, geformatteerde SD/SDHC-kaart (32 MB of meer)

- USB-kabel 3.0 (micro B)

- Als u het firmware-updatebestand naar de SD-kaart kopieert door de camera rechtstreeks op uw computer aan te sluiten.

- SD-kaartlezer of een computer met een SD-kaartsleuf.

- Als u het firmware-updatebestand naar de SD-kaart kopieert met behulp van een geheugenkaartlezer/-schrijver.

- Volledig opgeladen batterij (D-LI90)

*Zorg ervoor dat u een volledig opgeladen batterij gebruikt (D-LI90). Als de camera tijdens het updaten wordt uitgeschakeld vanwege een gebrek aan batterijvermogen, zal de camera onbruikbaar worden. Als dit gebeurt, worden er kosten in rekening gebracht voor reparaties, zelfs als deze binnen de garantieperiode vallen.

 

Download het bijgewerkte firmwarebestand

Voor Windows/Macintosh: k3III_v213.zip (ziptype 31.672 Kbytes)

 

Updateprocedure

1. Zorg voor een geformatteerde SD-geheugenkaart voor de updatesoftware.
Het downloadbestand is zelfuitpakkend. Het volgende bestand wordt uitgepakt.

Fwdc233b.bin - Dit is de bijgewerkte firmware.
Kopieer het bovenstaande firmwarebestand [fwdc233b.bin] naar de hoofdmap (niet naar een map of submap) op de SD-kaart.
Als uw computer geen kaartsleuf heeft, kunt u het firmware-updatebestand kopiëren door de SD-kaart in uw camera te plaatsen en de camera vervolgens rechtstreeks op uw computer aan te sluiten.

2. Plaats de D-LI90-batterij in de camera en controleer of de batterij vol is via de batterijniveau-indicator. Schakel vervolgens de camera uit.

3. Plaats de update-SD-kaart (voorbereid in stap 1) in de camera (sleuf 1) en sluit het kaartklepje.

4. Schakel de camera in terwijl u de MENU-knop ingedrukt houdt.

5. "Updatet de camerafirmware" verschijnt op de LCD-monitor.

Ver: 1.00 / 1.01 / 1.02 / 1.10 / 1.20 / 1.21 / 1.31 / 1.41 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.01 / 2.10 / 2.11 / 2.12 => 2.13 wordt weergegeven.

6. Druk op de vierwegbesturing om "Start" te selecteren en druk op de knop "OK".

7. "NOW LOADING" verschijnt op de LCD-monitor en het updaten begint. Schakel in geen geval de stroom uit voordat de update is voltooid.

8. Wanneer de update is voltooid, wordt "COMPLETE" linksonder op het LCD-scherm weergegeven. Schakel vervolgens de camera uit.

9. Verwijder de update-SD-kaart uit de camera.
*Bevestig de versie van de firmware met [Hoe versie controleren] hierboven.

 

[Voorzichtigheid] Wanneer het updaten is voltooid, bevat de update-SD-kaart nog steeds het firmwarebestand. Als u deze kaart wilt gebruiken om foto's te maken, formatteert u de kaart eerst met de camera om het firmwarebestand te verwijderen.

 

 

 

Geschiedenis van firmware-updates

07.12.2023 Versie 2.12

[Verbeterde functies]

 • Het volgende model is toegevoegd aan het objectief met de scherpstelbegrenzingsfunctie:

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

01.11.2023 Versie 2.11

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

07.09.2023 Versie 2.10

 

[Verbeterde functies]

 •  Een nieuwe aangepaste afbeelding toegevoegd Special Edition [Gold].

Deze firmware voegt de nieuwe Gold Custom Image-modus toe aan uw camera. Met scènes die worden geaccentueerd door licht, is deze modus ontworpen om goudkleurige beelden te creëren door geelachtige afwerkingen toe te passen op helderdere gebieden en donkere, schaduwgebieden uit te drukken met blauwachtige tonen. Gele tinten worden intenser in gemarkeerde gebieden.

 

  

GOUD specifiek menuscherm

  Standaardmenuscherm
 

 

 • Menuscherm:
Wanneer een lens is gemonteerd, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en wordt vervolgens het GOLD-specifieke menuscherm weergegeven. (Menuscherm: K-3 Mark III)

 

  

GOUD specifiek menuscherm

  Standaardmenuscherm
 

 

 

 • Een nieuwe Fx-knopoptie 'Terwijl ingedrukt' toegevoegd

Er kunnen maximaal tien toetsen worden geïndividualiseerd als functietoetsen (Fx).

De nieuwe functie [Terwijl ingedrukt] voegt een nieuwe optie toe. De actie wordt alleen uitgevoerd als de toets ingedrukt wordt gehouden. Er wordt een nieuwe optie toegevoegd. De actie wordt alleen uitgevoerd als de toets ingedrukt wordt gehouden.

Programmeren gebeurt onder:

[MENU] - [C: Aanpassing] - [2: Bediening instellen] - [Fx-toets].

Nadat de toetstoewijzing is ingesteld, kunnen details van de volgende functies vooraf worden ingesteld door op de INFO-toets in het menu [Fx key] te drukken:

 

Functies die kunnen worden toegewezen aan de optie Terwijl ingedrukt:

 • Gebruiker AF
 • Voorinstelling Uit
 • AA-filtersimulator
 • AE-vergrendeling
 • AE-meting 
 • Shooting Infoweergave
 • Vooraf ingestelde Sv
 • Flash-modus
 • Vooraf ingestelde tv
 • HDR-opname

 

Bedieningsknoppen die kunnen worden gebruikt met de optie While-Pressed:

Knop voor schudreductie; Afspeelknop; Witbalansknop; RAW knop; AE-vergrendelknop; Knop Aangepaste afbeelding; Bedieningsvergrendelingsknop; Rijmodus-knop; AE-meetknop; Knop voor instelling buitenweergave;

 

[Overige]

 

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

* Wanneer deze update klaar is, wordt ook de inhoud van versie 2.01 en eerder bijgewerkt.

* Wanneer deze update klaar is, kunt u niet meer herstellen naar versie 2.01 of eerder.

 

 

 

01.08.2023 Versie 2.01

[Overige]

 • Vereenvoudigde lettertypen zijn bijgewerkt.

 

 

 

08.06.2023 Versie 2.10

[Extra functies]

 • Beperkte functie toegevoegd [Grad ND Shooting].

*Belangrijke opmerking: een speciale activeringssleutel (vrijgavesleutel) verkregen van een website of andere bron is vereist om de beperkte functies te activeren.
De Grad ND Shooting uitgifte van activeringssleutels is een dienst die als eerste in Japan zal worden gelanceerd. de lancering van deze dienst buiten Japan is nog niet vastgesteld.

 

[Verbeterde functies]

 • AF. C Instelling (tijdens opnamen met de zoeker)

AF punt volgen in AF.C Type 3-instelling toegevoegd aan bestaande AF Opties voor het volgen van punten

Bestaande instellingen:

Type 1:
Maakt gebruik van zowel de AF en AE-sensorinformatie om mee te volgen AF punten.
Type2:
Gebruikt alleen de AF sensorinformatie om mee te volgen AF punten.

Nieuwe instelling
Type3:
Gebruikt alleen de AF sensorinformatie om bij te houden met de geselecteerde AF punten intensief.

 

Type 3 volgt het onderwerp door prioriteit te geven aan het geselecteerde onderwerp AF punten terwijl je andere neemt AF Er wordt rekening gehouden met punten, zodat de gebruiker het onderwerp scherp kan houden zonder zich van het geselecteerde onderwerp af te bewegen AF punten.
 

 • Instelitem voor focusgevoeligheid toegevoegd voor AF.C.

Focusgevoeligheid in AFDe .C-modus (autofocusstatus op het onderwerp dat in de richting van de diepte beweegt) kan worden geselecteerd uit vijf instellingen. Bij het vastleggen van het onderwerp dat zich in de richting van de diepte beweegt, kan de gebruiker kiezen uit vijf trackingniveaus: van Emphasize Trackability, ontworpen om de lenspositie minutieus aan te passen in relatie tot de verschuiving in de focuspositie, tot Emphasize Stability, ontworpen om te sturen de lens alleen wanneer er een aanzienlijke verschuiving in de focuspositie wordt gedetecteerd.


5: Benadruk de traceerbaarheid AF Volgmechanisme wordt geactiveerd wanneer het onderwerp zelfs maar een kleine beweging in de richting van de diepte maakt

3: Standaard conventioneel AF trackingmechanisme, standaard ingesteld

: Benadruk stabiliteit AF Volgmechanisme wordt geactiveerd wanneer het onderwerp een grote beweging in de richting van de diepte maakt

 

 • Gebruikersmodus instelling [BOX] schrijf-/leesfunctie toegevoegd.

Met boxen kan de gebruiker maximaal 10 sets veelgebruikte instellingen opslaan. De instellingen die in elk vak zijn opgeslagen, kunnen worden toegewezen aan een van de vijf gebruikersmodusposities. De nieuwste functie-uitbreiding biedt een paar nieuwe box-functies: uitlezen (of opslaan) exporteren van de in een box opgeslagen instellingsgegevens naar een SD-kaart; en uploaden importeert de instellingen die op een SD-kaart zijn opgeslagen naar de K-3 Mark III-camerabody. Naast de instellingen die in boxen zijn opgeslagen, kan de gebruiker ook de huidige camera-instellingen uitlezen en exporteren naar een SD-kaart.
Opmerking: Opgeslagen gegevens kunnen niet worden gedeeld tussen de K-3 Mark III en K-3 Mark III Monochrome.

 

[Overige]

 

 • Een toename van het aantal beelden dat kan worden vastgelegd tijdens continu-opnamen in de Crop-modus
 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

 

 

09.03.2023 Versie 1.80

 

[Verbeterde functies]

 • Aangepaste afbeelding toegevoegd Speciale editie [HARUBENI].

HARUBENI (Spring Rouge): de 4e speciale editie Custom Image-modus

Deze speciale editie, seizoensspecifieke Custom Image-modus is ontworpen om de roze kleuren van kersenbloesems (de hint van de komst van de lente) en de ingetogen blauwe kleuren van wazige lenteluchten te benadrukken.

Deze modus kan worden geselecteerd in combinatie met HD PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited en HDPENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited-lenzen, beide hoog aangeschreven vanwege hun zachte, delicate beeldweergave. 

 

Aangepaste afbeeldingsmodus HARUBENI

  Aangepaste afbeeldingsmodus HELDER
 
 

 

 • Menuscherm:

Wanneer een lens is gemonteerd, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en geeft vervolgens het HARUBENI-specifieke menuscherm weer. (Menuscherm: K-3 Mark III)

 

HARUBENI specifiek menuscherm

  Standaardmenuscherm
 
 

 

Compatibele lenzen:
HD PENTAX-FA 77mm F1.8 Beperkt
HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Beperkt 

 

[Overige]

 • Gecorrigeerd --- Sommige functies worden in versie 1.70 niet weergegeven in het bedieningspaneel in de filmmodus.

*Als u het regelpaneel voor de filmmodus in versie 1.70 heeft aangepast, moet u na het updaten naar versie 1.80 de geregistreerde inhoud van het regelpaneel terugzetten naar de oorspronkelijke status of het opnieuw aanpassen.

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties

 

 

 

 

01.12.2022 Versie 1.70

 

[Verbeterde functies]

 

 • Aangepaste afbeelding speciale editie [FUYUNO] toegevoegd.

FUYUNO (winterveld): de derde speciale editie van de Custom Image-modus

Deze speciale editie, seizoensspecifieke Custom Image-modus is ontworpen om kleuren te benadrukken die de koude winterlucht weergeven, en om scherpe, opvallende beelden te leveren. Deze modus kan worden geselecteerd met twee lenzen die hoog aangeschreven staan ​​vanwege hun beeldweergave met hoge resolutie.

 

  

FUYUNO specifiek menuscherm

  Standaardmenuscherm
 

 

 • Menuscherm:
Wanneer een lens is gemonteerd, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en geeft vervolgens het FUYUNO-specifieke menuscherm weer. (Menuscherm: K-3 Mark III)

 

  

FUYUNO specifiek menuscherm

  Standaardmenuscherm
 

 

Compatibele lenzen:
HD PENTAX FA 31mmF1.8 Beperkt
HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Beperkt

 

 • Functie voor focusbegrenzing toegevoegd

Deze kan worden gebruikt bij het bevestigen van de HD PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8ED AW macrolens.

 

 • Nieuwe functie toegevoegd  AF Punt voor H/V Comp]

In de standaardinstelling is de AF meetpunt of het meetveld keert terug naar de middenpositie van de monitor of zoeker nadat het is verplaatst door op de joystick te drukken. Met de nieuwe functie wordt deze "standaardinstelling" van de AF sensor kan individueel worden bepaald. De positie kan onafhankelijk worden geselecteerd voor zoeker en monitor, maar ook horizontaal en verticaal in deze functie.

 

 • [Selecteer (XS)] is toegevoegd aan de AF gebied

Scherpstellen bij gebruik van de zoeker kan nu nog nauwkeuriger. Het actieve meetveld krijgt nu ook de optie op (XS) voor het actieve AF veld naast de optie (S).

 

 • Toegevoegd [1.7x] om bij te snijden.

Een cropfactor van 1,3x kan worden geselecteerd in het cameramenu of aan als slimme functie. Met de update is er nu een extra cropfactor van 1,7x beschikbaar

 

[Overige]

 

 • Verbeterde prestaties bij pannen in diagonale richting in de modus [Panning] van [Shake Reduction].
 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties

 

 

 

18.10.2022 Versie 1.60

 

[Verbeterde functies]

 • Aangepaste afbeelding speciale editie [KYUSHU] toegevoegd.

KYUSHU (negen herfsten): de tweede seizoensspecifieke Custom Image-modus.

Deze modus is ontworpen voor gebruik met lenzen uit de Limited-serie die de verschillende taferelen en onderwerpen van de herfst schitterend en vloeiend kunnen vastleggen. Deze modus levert karakteristieke kleurweergaven op, met foto's die het verstrijken van de herfst en het vergankelijke gevoel van het seizoen tot uitdrukking brengen.

  

Custom Image Mode KYUSHU 

  Custom Image Mode BRIGHT
 

 

 • Menuscherm:
Wanneer een objectief wordt geplaatst, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en wordt vervolgens het specifieke KYUSHU menuscherm weergegeven. (Menuscherm: K-3 Mark III)

 

  

KYUSHU menuscherm

  Standaard menuscherm
 

 

 

Compatibele lenzen:
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Beperkt
HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited
HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited

 

[Overige]

 • Gecorrigeerd --- Wanneer de keuzeknop wordt gewijzigd naar [U1], [U2], [U3], [U4] of [U5], wordt de naam die is geregistreerd in de USER modusinstelling nu als richtlijn weergegeven op het LCD-achterpaneel.
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties

 

 

 

 

23.06.2022 Versie 1.50

[Verbeterde functies]

 • [KATEN] toegevoegd aan Custom Image.

KATEN (zomerhemel): de eerste specifieke Custom Image mode voor een specifiek seizoen.

Deze speciale seizoensgebonden Custom Image mode is ontworpen om de rijke blauwtinten van zomerse luchten te benadrukken en de verfijnde details van schitterende witte wolken weer te geven.

Beide geselecteerde objectieven hebben een ultrabrede beeldhoek en de nieuwste HD-coating (High Definition), die het ontstaan van beeldschaduwen effectief minimaliseert, zelfs bij foto's die zijn gemaakt onder de felle zomerzon of wanneer de zon in het beeldveld staat. Ze zijn de beste combinatie voor de KATEN modus omdat ze de beoogde visuele effecten van de modus optimaliseren.

  

Custom Image mode KATEN 

  Custom Image mode BRIGHT
 

 

 • Menuscherm:
Wanneer een lens wordt bevestigd, controleert de camera automatisch of deze compatibel is en geeft vervolgens het specifieke menuscherm voor KATEN weer.(Menuscherm: K-3 Mark III)

 

  

 

KATEN menuscherm

  Standaard menuscherm
 

 

Compatibele lenzen:

HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Gelimiteerde DC WR
HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Beperkt

 

[Overige] 

 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties

 

 

 

 

03.03.2022 Versie 1.41

[Verbeterde functies]

 • Astrotracer Type 3 toegevoegd.

[Functies] Deze camera kan gebruikt worden als astrotracer zonder de O-GPS1. De camera maakt astrotracing mogelijk zonder GPS, richting of andere gegevens, zodat er geen GPS-positionering of precisiekalibratie nodig is. Bovendien kan de astrotracing gebruikt worden in gebieden die beïnvloed worden door magnetische velden.
Voordat u begint, wordt er een voorlopige opname gemaakt om het object te volgen op basis van de beweging van sterren.

 

 

Het wordt aanbevolen om de O-GPS1 te gebruiken voor sterrenfotografie met een groothoeklens.

 

[Hoe te gebruiken]
1. Zet de camera op een stabiel statief.
2. Selecteer Type 3 in Astrotracer in opname-instelling 4.
3. Selecteer B op de keuzeknop. De camera zal in de timerbelichtingsmodus staan aangezien bulb-opname niet mogelijk is.
4. Stel voorzichtig scherp op het object.
5. Neem de opname en zorg ervoor dat de camera goed stabiel vastzit om trillingen te vermijden.
6. Als u een telelens gebruikt, houd dan rekening met de tijd die nodig is voor de voorbereidende opname. Reken op 30 tot 50 seconden voor de compositie van uw opname.
7. Gebruik een draadontspanner of afstandsbediening om beweging van de camera te voorkomen.
 

[Memo]

- In combinatie met intervalopnamen is het mogelijk om meerdere volledige belichtingen te maken voor een enkele testopname.
- De belichtingstijd kan tot 10 minuten worden ingesteld. Maar zelfs als de belichting is ingesteld op 1 minuut, is het voldoende om de sterren als stippen vast te leggen.
 

[Let op]

Wazige foto's kunnen het resultaat zijn van slechte voorafgaande opnamen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de vooropname: als er landschappen, wolken enz. in de compositie zijn opgenomen, als de sterren niet helder genoeg zijn door lichtvervuiling, als er slecht scherpgesteld is en als de camera enigszins beweegt, kan dit allemaal bijdragen aan wazige foto's.
 

[Compatibele lenzen]

Fisheye-objectief is niet compatibel.
Zoomlenzen kunnen alleen in de groothoek- of telestand worden gebruikt.

De volgende lenzen kunnen worden gebruikt, ongeacht de zoomstand.
HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW
HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW
 

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties
 • Verbeterde AF-nauwkeurigheid en stabiliteit tijdens opnamen met de zoeker.

 

 

 

 

07.12.2021 Versie 1.31

[Uitgebreide functies]

 • [SATOBI] toegevoegd aan Custom Image.

De Custom Image "SATOBI" is nieuw toegevoegd aan de camera. Deze Custom Image biedt een afwerking die lijkt op kleurenfoto's uit de jaren '60 en '70 met kleuren als cyaanblauw, dofgeel en vaalrood. De unieke rode gloed is zeer geschikt voor bijvoorbeeld portretfotografie.
 

 • Tooncurve weergave op elk Custom Image parameterinstelscherm

Er is een tooncurveweergave toegevoegd aan het instelscherm voor de parameters van de Custom Image. Als u de waarde voor de parameters "High/Low Key Adjustment", "Contrast", "Contrast (Highlight)" en "Contrast (Shadow)" in de gedetailleerde instellingen wijzigt, wordt de tooncurve bijgewerkt op basis van de ingestelde waarde, waardoor u de para-meters voor het afwerken van opnamen intuïtiever kunt instellen.

 

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties

 

 

 

 

28.09.2021 Versie 1.21

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties

 

 

 

 

26.10.2021 Versie 1.20

[Verbeterde functies]

 • Correspondeert met IMAGE Transmitter 2 (Versie2.6.0)

 

[Overige]

 • Verbeterde individuele AF fijnafstelling om de bevestiging van de HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW te herkennen.
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties

 

 

20-07-2021 Versie 1.10

[Verbeterde functies]

 • [Elektronische Sluiter] kan geselecteerd worden.

Wanneer [Elektronische Sluiter] is geselecteerd, wordt een snelle sluiter met een snelheid van 1/16000 sec. ondersteund.

U kunt kiezen uit: [Mechanische Sluiter] of [Elektronische Sluiter] selecteren in de selectie Sluitermodi.

Wanneer u een elektronische sluiter selecteert, is het bereik van de sluitersnelheid, als extra functie, 1/16000 sec. tot 30 sec.

*Dit is het scherm wanneer belichting M (handmatig) geselecteerd is.

 

[Overige]

 • Geoptimaliseerde scherpstelbediening voor nieuwe lens HD PENTAX-DA*16-50mmF2.8 ED PLM AW.
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties

 

 

 

 

07.06.2021 Versie 1.02

[Overige]

 • Verbeterd --- Bij gelijktijdig gebruik van SD-kaartsleuf 1 en sleuf 2 kan in zeldzame gevallen de werking onstabiel worden bij het gebruik van sommige SD-kaarten.
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties

 

 

 

 

28.04.2021 Versie 1.01

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit van de prestaties wanneer de batterij bijna leeg is.
 • Gecorrigeerd - In zeldzame gevallen worden foto's niet correct opgenomen wanneer continu in RAW-formaat wordt gefotografeerd.
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties.