Software voor firmware updates voor PENTAX K-1 Mark II

 

Deze Function Expand Firmware is ontwikkeld om de werking en prestaties van uw PENTAX K-1 Mark II verder te verbeteren met de nieuwste functies en nieuwe instellingen.

 

 

Actuele versie 

11.04.2024 Versie 2.42

[Gecorrigeerde items]

In firmwareversies 2.40 en 2.41 was er een probleem waarbij de bediening onstabiel werd na het maken van opnamen wanneer de witbalansinstelling was ingesteld op "Multi-pattern Auto WB".

 

[Overige]

Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

*Wanneer deze update wordt uitgevoerd, wordt ook de inhoud van versie 2.41 en oudere versies bijgewerkt.
*Als deze update is voltooid, kunt u niet meer terug naar versie 2.41 of eerdere versies.

 

** Een geschiedenis van de updates vindt u aan het einde van deze update informatie.

 

 

Software voor firmware updates voor PENTAX K-1 Mark II

Naam PENTAX firmware-updatesoftware voor PENTAX K-1 Mark II
Geregistreerde naam k1II_v242.zip (zip-type 9.272 Kbytes)
Bijgewerkt firmwarebestand Voor Windows/Mac: ZIP-bestand
Datum van publicatie 11.04.2024
auteursrechten RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Let op

Alleen PENTAX K-1 Mark II gebruikers hebben toestemming om deze firmware update te downloaden.

1. Deze software mag alleen gebruikt worden door gebruikers die in het bezit zijn van de PENTAX K-1 Mark II

2. Deze software valt onder een softwarelicentieovereenkomst. Lees de softwarelicentieovereenkomst voordat u de software downloadt.

3. Wanneer het downloaden begint, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze softwarelicentieovereenkomst.

 

 

PENTAX Firmware Update Software voor PENTAX K-1 Mark II Softwarelicentieovereenkomst
 

De klant (hierna "de gebruiker") moet de volgende items verifiëren die betrekking hebben op het gebruik van de gelicentieerde software die aan de gebruiker wordt geleverd door RICOH IMAGING COMPANY, LTD. De download start wanneer u op "Ik ga akkoord. Start downloaden" drukt. op deze softwarelicentieovereenkomst.
 

1. Definities

 •  -Gelicentieerde software: Met "gelicentieerde software" wordt bedoeld het softwareprogramma in een formaat dat de gebruiker kan downloaden van de RICOH IMAGING COMPANY, LTD website of van een door RICOH IMAGING COMPANY, LTD gemachtigde site. 
 • - Gebruik: "Gebruik" betekent de gebruiker die de gelicentieerde software downloadt en verkrijgt van de RICOH IMAGING COMPANY, LTD website of van een door RICOH IMAGING COMPANY, LTD gemachtigde site.
 • - Aangewezen apparaat: "Aangewezen apparaat" betekent het computersysteem dat is ingesteld voor de gebruiker om de gelicentieerde software te gebruiken.
 • - Reproductie: "Reproductie" betekent het reproduceren van de gelicentieerde software op een opslagapparaat in hetzelfde formaat als de gebruiker heeft gedownload of in een ander formaat.
 • - Wijziging: "Wijziging" betekent het uitvoeren van wijzigingen of het maken van toevoegingen aan de gelicentieerde software of het maken van aparte software die gebruikmaakt van de volledige gelicentieerde software of een deel daarvan.
   

2. Licentieverlening

RICOH IMAGING COMPANY, LTD verleent een niet-exclusieve licentie aan de gebruiker op voorwaarde dat de gebruiker de gelicentieerde software gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze softwarelicentieovereenkomst. De gebruiker mag de gelicentieerde software alleen op de aangewezen apparaat gebruiken.
 

3. Reproductie van de gelicentieerde software

Het is gebruiker niet toegestaan de gelicentieerde software te reproduceren voor andere doeleinden dan het opslaan en het maken van back-ups van de gelicentieerde software bedoeld voor gebruik op het aangewezen apparaat.
 

4. Wijzigen van de gelicentieerde software

Het is de gebruiker niet toegestaan om de gelicentieerde software om welke reden dan ook te wijzigen, of deze te onderwerpen aan zogenaamde reverse-engineering.
 

5. Eigendomsrechten en auteursrecht

Het auteursrecht en andere eigendomsrechten van de gelicentieerde software en de reproducties van de gelicentieerde software behoren toe aan RICOH IMAGING COMPANY, LTD, ongeacht de aard ervan. Het is de gebruiker niet toegestaan de copyrightvermeldingen van de gelicentieerde software, of de reproducties daarvan, te verwijderen.
 

6. Verlening van sublicentie

De gebruiker zal het bezit van de gelicentieerde software of reproducties van de gelicentieerde software niet overdragen aan derden, noch is het de gebruiker toegestaan de licentie over te dragen, of een sublicentie van de gelicentieerde software te verlenen, aan derden.
 

7.  Duur van de overeenkomst

Deze softwarelicentieovereenkomst treedt in werking op de dag waarop de gebruiker de gelicentieerde software begint te gebruiken en is geldig tot het moment waarop de gebruiker het gebruik stopzet. Met het voorbehoud dat, indien de gebruiker (een onderdeel van) deze softwarelicentieovereenkomst heeft geschonden, RICOH IMAGING COMPANY, LTD de aan de gebruiker verleende licentie voor de gelicentieerde software te allen tijde kan intrekken en de softwarelicentieovereenkomst per direct kan beëindigen.
 

8. Verplichtingen na beëindiging

Nadat de softwarelicentieovereenkomst is beëindigd, zal de gebruiker, op eigen aansprakelijkheid, de gelicentieerde software verwijderen, na deze zodanig te hebben bewerkt dat hij niet meer door derden kan worden gebruikt, en zal hij zich ontdoen van reproducties en wijzigingen van de gelicentieerde software en alle materialen die verband houden met de gelicentieerde software.
 

9. Garantie van de gelicentieerde software

RICOH IMAGING COMPANY, LTD garandeert niet dat de gelicentieerde software geschikt is voor de door de gebruiker aangegeven doeleinden, of dat de gelicentieerde software nuttig is, of dat deze gelicentieerde software vrij is van defecten, noch zal RICOH IMAGING COMPANY, LTD enige andere garantie geven met betrekking tot naar de gelicentieerde software.
 

10. De gelicentieerde software exporteren

De gebruiker mag de gelicentieerde software niet direct of indirect exporteren zonder de noodzakelijke toestemming te hebben verkregen van de Japanse overheid of de regeringen van de relevante landen.
 

11. Verantwoordelijkheden van RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid voor directe, of indirecte schade, of gevolgschade, in welke vorm of aard dan ook, die ontstaan door het gebruik van de gelicentieerde software, dit geldt ook voor schade aan gegevens, programma's of andere immateriële eigendommen, of voor verlies van gebruiksgenot en gederfde inkomsten.
 

12. Verantwoordelijkheid voor werknemers

De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid dat de werknemers (personen onder de verantwoordelijkheid of het toezicht van de gebruiker vallen uit hoofde van een dienstverband) in dienst van de gebruiker kennis nemen van de verplichtingen zoals uiteengezet in deze softwarelicentieovereenkomst en deze hebben begrepen en nauwgezet naleven.

 

 

Firmware Update Software 2.42 voor PENTAX K-1 Mark II


Ik ga akkoord - Download starten

 

 

Voorbereiden van de updateprocedure

Firmware versie controleren

[1]  Druk op ON om de camera aan te zetten.

[2] Druk op de MENU knop om het MENU scherm weer te geven.

[3] Druk rechts op de controller om het menuscherm [Set-up 4] weer te geven.

[4] Selecteer [Firmware Info/Options] in het menu [Set-up 4] en druk vervolgens naar rechts op de controller.

De firmwareversie voor de camera wordt weergegeven op het scherm [Firmware Info/Options].

 

Voorbereiding voor update

- Blanco, geformatteerde SD/SDHC-kaart (32 MB of meer)

- USB-kabel 2.0 

- Indien u het firmware updatebestand naar de SD-kaart kopieert met behulp van een geheugenkaartlezer/schrijver.

- SD-kaartlezer of een computer met een SD-kaartsleuf.

-  Indien u het firmware updatebestand naar de SD-kaart kopieert met behulp van een geheugenkaartlezer/schrijver.

- Volledig opgeladen batterij (D-LI90)

*Let erop dat u een volledig opgeladen batterij gebruikt (D-LI90) Als de camera tijdens het updaten wordt uitgeschakeld wegens gebrek aan batterijvermogen, zal het toestel onbruikbaar worden. In dat geval zijn de kosten van reparatie voor eigen rekening, zelfs als het toestel nog binnen de garantieperiode valt.

 

Download het  geüpdate firmwarebestand

Voor Windows/Macintosh: k1II_v242.zip (ziptype 9.272 Kbytes)

 

Update Procedure

1. Plaats een geformatteerde SD-geheugenkaart voor de updatesoftware.Het downloadbestand pakt automatisch uit. Het volgende bestand wordt uitgepakt.
 

Fwdc228b.bin - Dit is de geüpdate firmware.
Kopieer het bovenstaande firmwarebestand [fwdc228b.bin] naar de hoofdmap (niet naar een map of submap) op de SD-kaart.

Als uw computer geen kaartsleuf heeft, kunt u het firmware updatebestand kopiëren door de SD-kaart in uw camera te steken en de camera vervolgens rechtstreeks op uw computer aan te sluiten.
 

2. Plaats de D-LI90 batterij in de camera en controleer of de batterij vol is volgens de batterijniveau-indicator en schakel de camera vervolgens uit.
 

3. Plaats de update SD-kaart (voorbereid in stap 1) in de camera (sleuf 1) en sluit het klepje van de kaart.
 

4. Zet de camera aan terwijl u op de MENU knop drukt.
 

5."Updates the camera firmware" verschijnt op het LCD-scherm.
 

Ver:1.00 / 1.01 / 1.02 / 1.03 / 1.04 / 1.05 / 1.20 / 1.21 / 1.30 / 1.40 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.31 / 2.40 / 2.41 => 2.42 wordt weergegeven.

6. Druk op de controller om "Start" te selecteren en druk op de knop "OK".
 

7. "NOW LOADING" verschijnt nu op het LCD-scherm en het updaten begint. Let op: Nooit de stroom uitschakelen voordat de update voltooid is.
 

8. Wanneer de update voltooid is, verschijnt "COMPLETE" linksonder op het LCD-scherm. U kunt de camera nu uitzetten.
 

9.Verwijder de SD-kaart van de update uit de camera.


*Controleer de versie van de firmware. Zie hierboven [Firmware versie controleren].

 

[Let op] Wanneer de update voltooid is, bevat de update SD-kaart nog steeds het firmwarebestand. Indien u deze kaart wilt gebruiken om foto's op op te slaan, dient u de kaart eerst te laten formatteren door de camera zodat het firmwarebestand gewist wordt.Wanneer het updaten is voltooid, bevat de update-SD-kaart nog steeds het firmwarebestand. Als u deze kaart wilt gebruiken om foto's te maken, formatteert u de kaart eerst met de camera om het firmwarebestand te verwijderen.

 

 

Geschiedenis van firmware-updates

11.01.2024 Versie 2.41

[Gecorrigeerde items]

De volgende problemen die zich voordeden bij het updaten naar firmwareversie 2.40 zijn gecorrigeerd.

 • - Gecorrigeerd --- Beelden kunnen niet worden opgenomen wanneer de modus ASTROTRACER Type 3 wordt gecombineerd met de intervalopnamefunctie.
 • - Gecorrigeerd --- De SD-kaartaanduidingen 1 en 2 op het bovenste LCD-paneel knipperen om aan te geven dat de geheugencapaciteit leeg is, zelfs als er nog enige capaciteit beschikbaar is.
 • - Gecorrigeerd --- Het aantal resterende beschikbare opnamen wordt onjuist weergegeven in de zoeker.
 • - Gecorrigeerd --- In de modus ASTROTRACER Type 3 wordt het aftellen van de belichting op het bovenste LCD-paneel op onbedoelde momenten voortgezet.

 

[Overige]

Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

Wijzigingen in Versie 2.40

[Verbeterde functies]

 • - Het volgende model is toegevoegd aan het objectief met de scherpstelbegrenzingsfunctie:
  HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Beperkt.
   
 • - Toegevoegd: Astrotracer Type 2 en Type 3 

Naast de bestaande ASTROTRACER modus (die na de firmware update Type 1 zal worden genoemd) hebben gebruikers nu de opties Type 2 en Type 3 wanneer ze de ASTROTRACER functie gebruiken. Ze kunnen ook de intervalopname-functie activeren tijdens ASTROTRACER opnamen.

 

 

ASTROTRACER Type 3

  Normaal Fotograferen
 

HD FA150-450mmF4.5-5.6ED DC AW F5.6, 30sec, 450 mm, ISO6400, ingebouwd RAW gegevensontwikkeling, niet bijgesneden

 

 

ASTROTRACER Type 1

Conventionele ASTROTRACER functie. Verplaatst de camerasensor synchroon met de bewegingen van de sterren (dagbeweging) om ervoor te zorgen dat de hemellichamen en sterren worden vastgelegd als vaste punten.

 

ASTROTRACER Type2

Verschuift de beeldsensor van de camera met de helft van de snelheid van Type 1 in synchronisatie met de bewegingen van de sterren om het landschap en de sterren in een goede balans vast te leggen.

 

ASTROTRACER-type3*

Een vereenvoudigde equatoriale functie waarmee je hemellichamen kunt volgen en vastleggen zonder GPS te gebruiken. Voordat er daadwerkelijk wordt gefotografeerd, wordt er automatisch een voorlopige opname gemaakt, waardoor hemellichamen kunnen worden gevolgd aan de hand van de bewegingen van de sterren. Deze functie elimineert de wachttijd voor GPS-positionering en maakt het mogelijk om opnamen te maken op locaties met voorheen lastige magnetische velden. Wanneer de bewegingen van de sterren worden vastgelegd, wordt de positie van de sterren automatisch bijgewerkt. In dergelijke situaties wordt aanbevolen om de modus Type 1 of Type 2 te selecteren. Bij intervalopnamen is het mogelijk om meerdere hoofdbelichtingen uit te voeren met een enkele vooropname.

 

*Tijdbelichting van de keuzeknop B (Bulb Exposure) is beschikbaar (Normale bulb belichting is niet mogelijk).
*Niet compatibel met fisheye-objectieven.
*Gebruik de zoomlens alleen in de groothoekstand of de telestand. De volgende lenzen kunnen echter in elke zoompositie worden gebruikt.

 

Huidig menuscherm

  Nieuw menuscherm na firmware-update
 

 

 

[Overige]

 

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

 

 

Wijzigingen in versie 2.31

 

[Overige]

 

 • De vereenvoudigde lettertypen zijn bijgewerkt.

 

 

 

Wijzigingen in versie 2.30 

 

[Verbeterde functies]

 

 • Een nieuwe Custom Image Special Edition [Gold] toegevoegd.

Deze firmware voegt de nieuwe modus Gold Custom Image toe aan uw camera. Deze modus is ontworpen om met licht geaccentueerde scènes goudkleurige foto's te maken door geel getinte afwerkingen toe te passen op heldere gebieden, terwijl donkere, schaduwrijke gebieden blauwachtige tinten krijgen. Gele tinten worden intenser in geaccentueerde gebieden.

 

  

Custom Image mode GOLD

  Custom Image mode BRIGHT 
 

 

 • Menuscherm:
Wanneer er een lens is gemonteerd, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en geeft dan het speciale GOLD menuscherm weer. (Menuscherm: K-1 Mark II)

 

  

GOLD menuscherm

  Standaard menuscherm
 

 

 

[Overige]

 

 • - Geoptimaliseerde werking wanneer de HD PENTAX-FA 50mmF1.4 en smc PENTAX-FA 50mmF1.4 Classic bevestigd zijn.
 • - Verbeterde stabiliteit voor een betere algemene werking.

 

 

Wijzigingen in Versie 2.20 

 

[Verbeterde functies]

 

 • Custom Image Special Edition [HARUBENI] toegevoegd. 

HARUBENI (Voorjaarsroze): de 4e speciale editie Costum Image mode

Deze speciale seizoensgebonden Custom Image Mode is ontwikkeld om de roze kleuren van kersenbloesems - de Japanse kers is de voorbode van het voorjaar - te accentueren in combinatie met het ingetogen blauw van nevelige voorjaarshemels.

Deze modus kan worden geselecteerd in combinatie met HD PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited en HDPENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited lenzen, die beide bekend staan om hun zachte, delicate foto reproductie.

 
 

Custom Image mode HARUBENI

  Custom Image mode BRIGHT
 
 

 

 • Menuscherm:

Wanneer een objectief wordt bevestigd, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en geeft vervolgens het speciale menuscherm voor HARUBENI weer. (Menuscherm: K-1 Mark II)

 

HARUBENI menuscherm

  Standaard menuscherm
 
 

 

Compatibele lenzen:
HD PENTAX-FA 77mm F1.8 Beperkt
HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Beperkt 

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties

 

 

 

Veranderd naar Versie 2.10 

 

[Verbeterde functies]

 

 • Custom Image Special Edition [FUYUNO] toegevoegd.

FUYUNO (winterlandschap): de 3e speciale Custom Image Mode

Deze speciale seizoensgebonden Custom Image Mode is ontwikkeld om de kleuren van de frisse winterlucht te benadrukken en zorgt voor scherpe foto's met een hoge helderheid. Deze modus kan worden geselecteerd met twee lenzen die bekend staan om hun hoge resolutie foto reproductie.

 

  

Custom Image mode FUYUNO 

  Custom Image mode BRIGHT 
 

 

 • Menuscherm:
Wanneer een objectief wordt bevestigd, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en geeft vervolgens het speciale FUYUNO menuscherm weer. (Menuscherm: K-1 Mark II)

 

  

FUYUNO menuscherm

  Standaard menuscherm
 

 

Compatibele lenzen:
HD PENTAX FA 31mmF1.8 Beperkt
HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Beperkt

 

 • Scherpstelbegrenzer functie toegevoegd
  Deze kan worden gebruikt wanneer de HD PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8ED AW macrolens wordt bevestigd.

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties

 

 

 

Wijzigingen in Versie 2.00 

 

[Verbeterde functies]

 

 • Custom Image Special Edition [KYUSHU] toegevoegd.

KYUSHU (negen herfsten): de tweede seizoenspecifieke Custom Image Mode.

Deze modus is ontworpen voor gebruik met lenzen uit de Limited-serie die de verschillende taferelen en onderwerpen van de herfst schitterend en vloeiend kunnen vastleggen. Deze modus levert karakteristieke kleurweergaven op, met foto's die het verstrijken van de herfst en het vergankelijke gevoel van het seizoen tot uitdrukking brengen. 

  

Custom Image Mode KYUSHU 

  Custom Image Mode BRIGHT
 

 

 • Menuscherm:
Wanneer een objectief wordt geplaatst, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en wordt vervolgens het specifieke KYUSHU menuscherm weergegeven. (Menuscherm: K-1 Mark II)

 

  

KYUSHU menuscherm

  Standaard menuscherm
 

 

 

Compatibele lenzen:
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Beperkt
HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited
HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited

 

 •  Beperkte functie [Grad ND-opname] toegevoegd.

  * Voor het activeren van de beperkte functies is een speciale activeringssleutel (release key) nodig die via een website of een andere bron verkrijgbaar is.
  Let op: De introductie van de Grad ND Shooting activatiesleutel is een service die als eerste in Japan gelanceerd zal worden. Wanneer de lancering van deze service buiten Japan zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties

 

 

 

Wijzigingen in Versie 1.40 

 

[Verbeterde functies]

 

 • [KATEN] toegevoegd aan  Custom Image.

KATEN (zomerhemel): de eerste Custom Image mode speciaal voor een specifiek seizoen.

Deze speciale seizoensgebonden Custom Image mode is ontworpen om de rijke blauwtinten van de zomerhemel te accentueren en de verfijnde details van schitterende witte wolken weer te geven..

Beide objectieven hebben een ultrabrede beeldhoek en de nieuwste HD (High Definition) coating, die beeldschaduwen effectief minimaliseert, zelfs bij foto's die zijn gemaakt onder felle zomerzon of wanneer de zon in het beeldveld staat. De beste combinaties voor de KATEN modus omdat ze de beoogde visuele effecten van de modus optimaliseren.

  

Custom Image mode KATEN 

  Custom Image mode BRIGHT
 

 

 • Menuscherm:
Wanneer een lens wordt gemonteerd, controleert de camera automatisch op compatibiliteit en geeft vervolgens het specifieke menuscherm voor KATEN weer. (Menuscherm: K-1 Mark II)

 

  

KATEN menuscherm

  Standaard menuscherm
 

 

Compatibele lenzen:

HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Gelimiteerde DC WR
HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Beperkt

 

 

 

Wijzigingen in Versie 1.30 

  

[Uitgebreide functies]

 • [SATOBI] toegevoegd aan Custom Image.

De Custom Image "SATOBI" is nieuw toegevoegd aan de camera. Deze Custom Image biedt een afwerking die lijkt op kleurenfoto's uit de jaren '60 en '70 met kleuren als cyaanblauw, dofgeel en vaalrood. De unieke rode gloed is zeer geschikt voor bijvoorbeeld portretfotografie.

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties.

 

 

 

Veranderd naar Versie 1.21 

 

[Overige]

 

 • Geoptimaliseerde scherpstelling voor nieuwe lens
  HD PENTAX-DA*16-50 mmF2.8 ED PLM AW-lens. 
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties.

 

 

 

Wijzigingen in Versie 1.20

 

[Overige]

 

 • Geoptimaliseerde scherpstelling voor nieuwe objectieven
  HD PENTAX-FA 31 mm F1.8 Limited, HD PENTAX-FA 43 mm F1.9 Limited, HD PENTAX-FA 77 mm F1.8 Limited-lenzen en smc PENTAX-FA 31 mm F1.8AL limited, smc PENTAX-FA 43 mm F1 .9AL limited en smc PENTAX-FA 77mm F1.8AL limited lenzen.

 

 

Wijzigingen in Versie 1.05

[Overige] 

 • Geoptimaliseerde scherpstelling voor nieuwe lens
  HD PENTAX-D FA*85mmF1.4ED SDM AW
   
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties.

 

Wijzigingen inr Versie 1.04

[Overige] 

 • Geoptimaliseerde prestaties bij het bevestigen van een nieuwe lens
  HD PENTAX-DFA70-210mmF4ED SDM WR.
   
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties.

 

 

Wijzigingen in Versie 1.03

[Overige] 

 • Geoptimaliseerde scherpstelling voor nieuwe lens
  HD PENTAX-DA*11-18mmF2.8ED DC AW.
   
 • Verbeterde stabiliteit voor betere algemene prestaties.